Interpretacja indywidualna z dnia 2 stycznia 2023 r. dotyczyła ulgi dla młodych w kontekście podatku dochodowego od osób fizycznych. Wnioskodawca, osoba fizyczna uzyskująca przychód ze stosunku pracy, zapytał, czy po przekroczeniu kwoty 85 528 zł, określonej w art. 21 ust. 1 pkt 148 Ustawy o PIT, w odniesieniu do nadwyżki poza wskazaną kwotę, zastosowanie znajdzie kwota wolna od podatku w wysokości 30 000 zł, do której odnosi się art. 27 ust. 1 Ustawy o PIT.

Stan faktyczny

Wnioskodawca uważał, że w stosunku do nadwyżki ponad kwotę 85 528 zł, zastosowanie znajdzie kwota zmniejszająca podatek wskazana w art. 27 ust. 1 Ustawy o PIT, związana z kwotą wolną od podatku w wysokości 30 000 zł. Efektywna kwota zwolnienia z opodatkowania przychodów ze stosunku pracy wyniesie więc 115 528 zł w danym roku podatkowym.

Stanowisko KIS:

Interpretacja potwierdziła stanowisko wnioskodawcy. Przychody z tytułu umowy o pracę do wysokości 85 528 zł korzystają ze zwolnienia przedmiotowego na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 148 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Natomiast, do osiągniętych przez wnioskodawcę dochodów, które będą podlegały opodatkowaniu według skali podatkowej (tj. obliczonych od przychodu przekraczającego kwotę 85 528 zł), będzie miała zastosowanie kwota wolna od podatku w wysokości 30 000 zł rocznie.

Podsumowanie

Interpretacja indywidualna z 2 stycznia 2023 r. potwierdziła, że osoby poniżej 26 roku życia, które przekroczą roczny limit przychodów zwolnionych od podatku w ramach ulgi dla młodych (85 528 zł), mogą skorzystać z kwoty wolnej od podatku w wysokości 30 000 zł. Oznacza to, że efektywna kwota zwolnienia z opodatkowania przychodów ze stosunku pracy dla osób spełniających te kryteria wynosi 115 528 zł w danym roku podatkowym. Interpretacja ta jest ważna dla młodych pracowników, którzy mogą oczekiwać wyższych przychodów i szukają informacji na temat swojego potencjalnego obciążenia podatkowego.

Źródło: Interpretacja indywidualna z dnia 2 stycznia 2023 r., Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej, sygn. 0112-KDIL2-1.4011.876.2022.1.MKA