Skutki podatkowe wycofania nieruchomości z majątku spółki jawnej do majątku prywatnego wspólników jako zwrot wkładu. KIS stwierdziła, że taka operacja nie generuje przychodu po stronie wspólników.

Wnioskodawca jest wspólnikiem spółki jawnej, która wykorzystuje w swojej działalności gospodarczej nieruchomość. Wnioskodawca i drugi wspólnik planują przenieść własność tej nieruchomości na siebie, co będzie stanowić zwrot części wniesionych przez nich wkładów. Wnioskodawca zadał pytanie, czy taka operacja spowoduje powstanie przychodu po jego stronie i czy powstanie obowiązek podatkowy w podatku dochodowym od osób fizycznych oraz w podatku od spadków i darowizn.

Wnioskodawca uważa, że wycofanie nieruchomości z majątku spółki na jego rzecz nie spowoduje powstania przychodu po jego stronie, a tym samym nie powstanie obowiązek podatkowy w podatku dochodowym od osób fizycznych.

Interpretacja KIS - wycofanie nieruchomości nie generuje przychodu

Krajowa Informacja Skarbowa podzieliła stanowisko wnioskodawcy. Zgodnie z interpretacją, wycofanie nieruchomości z majątku spółki jawnej na rzecz wspólnika, stanowiące zwrot części wniesionych przez wspólników wkładów, nie spowoduje powstania przychodu po stronie wnioskodawcy. Zatem nie powstanie obowiązek podatkowy w podatku dochodowym od osób fizycznych.

Zgodnie z prawem, udział kapitałowy wspólnika odpowiada wartości rzeczywiście wniesionego wkładu. W przypadku wnioskodawcy, wycofanie nieruchomości z majątku spółki nie stanowi odpłatnego zbycia składnika majątkowego, a zatem nie może zostać uznane za powodujące powstanie przychodu.

Źródło: Interpretacja indywidualna z dnia 17 stycznia 2023 r., Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej, sygn. 0114-KDIP3-1.4011.1035.2022.2.MS2