Przychód z dzierżawy znaku towarowego nie może być opodatkowany ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych, lecz powinien być traktowany jako przychód z praw majątkowych i opodatkowany zgodnie z przepisami ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych - stwierdził Dyrektor KIS.

Dzierżawa znaku towarowego a ryczałt

Wnioskodawca, który posiada wspólne prawo ochronne na znak towarowy, zawarł umowę dzierżawy tego znaku z firmą. W ramach umowy, firma ma prawo korzystać z znaku towarowego w prowadzonej przez siebie działalności gospodarczej i płacić wnioskodawcy umówiony czynsz. Wnioskodawca, nie prowadzący działalności gospodarczej, zapytał, czy przychód z czynszu z umowy dzierżawy praw do znaku towarowego może zostać opodatkowany ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 4 lit. f) ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne, według stawki 8,5%?

Wnioskodawca uważał, że czynsz otrzymywany na podstawie umowy dzierżawy znaku towarowego może zostać opodatkowany zryczałtowanym podatkiem od przychodów ewidencjonowanych w wysokości 8,5% oraz 12,5% przychodów w przypadku nadwyżki ponad kwotę 100 000 zł. Wnioskodawca powoływał się na przepisy Kodeksu cywilnego dotyczące umowy dzierżawy oraz na przepisy ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne.

Stanowisko KIS

Organ podatkowy nie zgodził się ze stanowiskiem wnioskodawcy. Zgodnie z interpretacją, przychód z korzystania przez podatnika z posiadanego znaku towarowego, a zatem także z odpłatnego udostępniania praw do korzystania z tego znaku innym podmiotom, stanowi przychód z praw majątkowych, o którym mowa w art. 10 ust. 1 pkt 7 w zw. z art. 18 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, niezależnie od rodzaju umowy, na podstawie której udostępnienie to nastąpi (np. umowa dzierżawy na podstawie Kodeksu cywilnego).

Zatem, skoro znak towarowy, który będzie przedmiotem umowy dzierżawy, stanowi majątek prywatny wnioskodawcy, a umowa dzierżawy nie będzie zawarta w ramach działalności gospodarczej, to czynsz z umowy dzierżawy znaku towarowego uzyskiwany przez wnioskodawcę będzie stanowić dla niego przychód z praw majątkowych. Brak będzie zatem możliwości zakwalifikowania ww. przychodu do przychodów z najmu i dzierżawy, tj. do źródła przychodów, o którym mowa w art. 10 ust. 1 pkt 6 ww. ustawy, a tym samym do opodatkowania tego przychodu zryczałtowanym podatkiem dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne.

Źródło:Interpretacja indywidualna z dnia 6 lipca 2023 r., Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej, sygn. 0113-KDIPT2-1.4011.328.2023.2.MZ