W artykule przedstawiona została interpretacja organów administracji skarbowej dotycząca opodatkowania objęcia udziałów w spółce w ramach programu motywacyjnego. Osoba prowadząca działalność gospodarczą związana z oprogramowaniem, zapytała KIS o możliwość powstania u niego przychodu opodatkowanego podatkiem dochodowym od osób fizycznych. Co stwierdził organ skarbowy?

Objęcie udziałów w spółce i program motywacyjny

Wnioskodawca, osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą związana z oprogramowaniem, zwrócił się do organów administracji skarbowej z zapytaniem dotyczącym opodatkowania w związku z objęciem udziałów w spółce X spółka z o.o. Wnioskodawca planuje uczestniczyć w programie motywacyjnym, który przewiduje przyznanie mu praw do objęcia udziałów w spółce. Zainteresowany chciał się dowiedzieć, czy objęcie tych udziałów spowoduje powstanie u niego przychodu opodatkowanego podatkiem dochodowym od osób fizycznych.

Kiedy powstaje przychód z objęcia udziałów w spółce? Interpretacja KIS

Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej potwierdził stanowisko wnioskodawcy. Zgodnie z art. 9 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, opodatkowaniu podatkiem dochodowym podlegają wszelkiego rodzaju dochody, z wyjątkiem dochodów wymienionych w art. 21, 52, 52a i 52c oraz dochodów, od których na podstawie przepisów Ordynacji podatkowej zaniechano poboru podatku.

Jednym ze źródeł przychodów są kapitały pieniężne i prawa majątkowe, w tym odpłatne zbycie praw majątkowych innych niż wymienione w pkt 8 lit. a-c (art. 10 ust. 1 pkt 7 tej ustawy). W myśl art. 17 ust. 1 pkt 9 ww. ustawy za przychody z kapitałów pieniężnych uważa się: wartość wkładu określoną w statucie lub umowie spółki, a w razie ich braku wartość wkładu określoną w innym dokumencie o podobnym charakterze - w przypadku wniesienia do spółki albo do spółdzielni wkładu niepieniężnego.

W przypadku objęcia udziałów (akcji) w spółce: 1) w zamian za wkład niepieniężny - po stronie wnoszącego wkład powstaje przychód, o którym mowa w art. 17 ust. 1 pkt 9 ustawy. Jednakże, w przypadku wniesienia wkładu pieniężnego do spółki, nie powstaje przychód podlegający opodatkowaniu.

Źródło: Interpretacja indywidualna z dnia 24 stycznia 2023 r., Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej, sygn. 0115-KDIT1.4011.794.2022.1.MST