Krajowa Informacja Skarbowa (KIS) wydała interpretację dotyczącą zaliczania kosztów usług do kosztów uzyskania przychodów. Interpretacja dotyczyła sytuacji, w której usługi były nabywane od podmiotu powiązanego. KIS potwierdziła, że koszty takich usług mogą być zaliczane do kosztów uzyskania przychodów, pod warunkiem spełnienia określonych warunków.

Koszty zaopatrzenia w surowce i opakowania

Wnioskodawca, prowadzący działalność gospodarczą w formie spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, jest częścią grupy podmiotów powiązanych. Głównym przedmiotem działalności Spółki jest produkcja i sprzedaż zbożowych wyrobów śniadaniowych. W ramach grupy podjęto decyzję o zcentralizowaniu działań w zakresie globalnych zakupów w ramach jednego podmiotu. Wnioskodawca nabywa od tego podmiotu usługi związane z procesem zakupów i zaopatrzenia. Wnioskodawca zwrócił się z pytaniem, czy koszty nabycia tych usług, niezbędne w produkcji jego wyrobów, zaliczane do kosztów uzyskania przychodów, podlegają ograniczeniom wynikającym z art. 15e ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych.

Wnioskodawca był zdania, że wydatki na usługi, świadczone przez podmiot powiązany dla zakupów surowców i opakowań, niezbędnych w produkcji jego wyrobów, nie podlegają ograniczeniom w zakresie ich zaliczania do kosztów uzyskania przychodów na mocy art. 15e ustawy CIT.

Stanowisko organu podatkowego:

KIS, po rozpatrzeniu wniosku wnioskodawcy, wydała interpretację, w której uznała stanowisko wnioskodawcy za prawidłowe. Zgodnie z interpretacją, koszty usług nabywanych od podmiotu powiązanego mogą być zaliczane do kosztów uzyskania przychodów, pod warunkiem, że są one bezpośrednio związane z wytworzeniem lub nabyciem przez podatnika towaru lub świadczeniem usługi.

KIS podkreśliła, że kluczowe dla odczytania zakresu omawianego wyłączenia jest precyzyjne ustalenie znaczenia pojęcia kosztów "bezpośrednio związanych" z wytworzeniem lub nabyciem przez podatnika towaru lub świadczeniem usługi. Koszty te powinny wpływać na finalną cenę danego towaru lub usługi, jako jeden z wielu wydatków niezbędnych do poniesienia w procesie produkcji, dystrybucji danego dobra lub świadczenia określonej usługi.

W konkluzji, KIS potwierdziła, że koszty usług nabywanych od podmiotu powiązanego, które są bezpośrednio związane z procesem produkcji i dystrybucji wyrobów przez Spółkę, nie podlegają ograniczeniom wynikającym z art. 15e ustawy CIT.

Źródło: Interpretacja indywidualna z dnia 2 lutego 2023 r., Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej, sygn. 0111-KDIB2-1.4010.552.2018.6.BJ