Interpretacja potwierdza, że płatnik ma prawo do pomniejszenia należnej zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych o 70% kwoty odpowiadającej iloczynowi procentowego udziału udziałowca w zysku i należnego ryczałtu od dochodów spółek w stawce 20%.

Wnioskodawca, będący spółką komandytową, zdecydował się na opodatkowanie swoich dochodów zgodnie z rozdziałem 6b (ryczałt od dochodów spółek) ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych. Wnioskodawca spełnił wszystkie wymogi formalne do wyboru ryczałtu od dochodów spółek i nie występują przesłanki wykluczające takie opodatkowanie. Stawka ryczałtu na 2022 r. wynosi 20%.

Wnioskodawca zadał pytanie, czy w przypadku wypłat na rzecz udziałowców w postaci zaliczek na poczet wypłaty zysku, będzie uprawniony do pomniejszenia należnej zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych udziałowców o 70% kwoty odpowiadającej iloczynowi procentowego udziału udziałowca w zysku i należnego ryczałtu od dochodów spółek w stawce 20%.

Wnioskodawca, jako płatnik, ma prawo do pomniejszenia należnej zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych udziałowców o 70% kwoty odpowiadającej iloczynowi procentowego udziału udziałowca w zysku i należnego ryczałtu od dochodów spółek w stawce 20%.

Dyrektor KIS potwierdził stanowisko wnioskodawcy. W interpretacji podkreślono, że wypłata zaliczki na poczet udziału w zyskach spółki powoduje powstanie przychodu, o którym mowa w art. 17 ust. 1 pkt 4 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Zgodnie z art. 30a ust. 1 pkt 4 tej ustawy, od uzyskanych dochodów pobiera się 19% zryczałtowany podatek dochodowy. Jednakże, zgodnie z art. 30a ust. 19 tej samej ustawy, zryczałtowany podatek od przychodów uzyskiwanych przez wspólnika z wypłat podzielonych zysków spółki, pomniejsza się o kwotę stanowiącą 70% kwoty odpowiadającej iloczynowi procentowego udziału wspólnika w zysku spółki i należnego ryczałtu od dochodów spółek.

Źródło: Interpretacja indywidualna z dnia 16 stycznia 2023 r., Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej, sygn. 0113-KDIPT2-3.4011.877.2022.1.MS