W interpretacji indywidualnej Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej wyjaśnił, że odsetki ustawowe za opóźnienie są w całości zwolnione od opodatkowania. Stanowisko to dotyczy sytuacji, w której odsetki są naliczane z tytułu nieterminowej wypłaty należności, które nie podlegają opodatkowaniu podatkiem dochodowym. Artykuł omawia stanowisko KIS w kontekście opodatkowania odsetek za zwłokę oraz możliwości odliczenia kosztów, dostarczając istotnych informacji dla podatników.

Odsetki od banku i wynagrodzenie dla pełnomocnika

Sytuacja przedstawiona we wniosku o interpretację dotyczyła prawomocnego wyroku sądu, który unieważnił umowę kredytu hipotecznego i zasądził od banku na rzecz wnioskodawców określoną kwotę wraz z odsetkami ustawowymi za opóźnienie. Wnioskodawcy zapytali, czy zasądzone odsetki ustawowe za opóźnienie podlegają opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych jako inne źródła przychodu.

Wnioskodawcy byli zdania, że koszty pełnomocnika ustanowionego w sprawie o unieważnienie umowy kredytu należy uznać za koszty uzyskania przychodu. Uważali, że przychód z innego źródła (uzyskane odsetki) należy pomniejszyć o wydatki poniesione w celu odzyskania pieniędzy od banku - w części odpowiadającej odsetkom. Jako, że koszty uzyskania przychodu (wynagrodzenie pełnomocnika) były wyższe niż kwota należnego podatku z tytułu uzyskanych odsetek, według wnioskodawców przychód należy pomniejszyć o pełną kwotę wypłaconych odsetek.

Zwolnienie podatkowe

Dyrektor KIS wskazał, że zasądzona przez sąd na rzecz wnioskodawców kwota należności głównej stanowi zwrot nienależnie pobranych przez bank świadczeń, który nie podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych. W związku z tym, wypłacone od niej odsetki ustawowe za opóźnienie korzystają ze zwolnienia z opodatkowania na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 95b ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. W konsekwencji, zasądzone wyrokiem sądu odsetki ustawowe za opóźnienie są w całości zwolnione od opodatkowania. W związku z tym Dyrektor KIS uznał za nieprawidłowe stanowisko wnioskodawców, zgodnie z którym przychód z innego źródła (uzyskane odsetki) należy pomniejszyć o wydatki poniesione przez nich w celu odzyskania pieniędzy od banku.

Źródło: Interpretacja indywidualna z dnia 12 lipca 2023 r., Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej, sygn. 0112-KDIL2-1.4011.379.2023.2.KP