Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej (KIS) wydał interpretację indywidualną dotyczącą momentu powstania obowiązku podatkowego z tytułu świadczenia usług badań klinicznych. W świetle tej interpretacji, zatwierdzenie zestawienia nie jest uznawane za moment powstania obowiązku podatkowego, co jest sprzeczne ze stanowiskiem wnioskodawcy.

Badania kliniczne - jaki jest moment powstania obowiązku podatkowego?

Wnioskodawca, podmiot leczniczy zarejestrowany jako czynny podatnik VAT, realizuje usługi badań klinicznych. Zawiera umowy na przeprowadzenie badań klinicznych na okres od kilku do kilkunastu lat, podzielone na okresy rozliczeniowe, najczęściej miesięczne lub kwartalne. Wnioskodawca uznawał dzień finalnego zatwierdzenia zestawienia jako moment częściowego wykonania usługi, nawet jeśli jest on późniejszy niż wynika z umowy.

Wnioskodawca chciał się dowiedzieć, czy prawidłowo uznaje moment powstawania obowiązku podatkowego na gruncie przepisów VAT dla części wykonanej usługi w dniu przyjęcia częściowego wykonania badań klinicznych, a w przypadku zakończenia usługi w dniu zakończenia świadczenia tych usług.

Stanowisko KIS

Dyrektor KIS stwierdził, że stanowisko wnioskodawcy jest nieprawidłowe. Zgodnie z interpretacją, momentem wykonania usługi jest moment wykonania (zrealizowania) wszystkich działań i czynności składających się na daną usługę, a nie okoliczność jej rozliczenia z usługobiorcą. W świetle art. 19a ust. 2 ustawy o VAT, obowiązek podatkowy w podatku od towarów i usług z tytułu świadczenia przez wnioskodawcę usług badań klinicznych powstanie w dniu, w którym dana część usługi dla której określono zapłatę, zostanie wykonana.

Wnioskodawca nie może warunkować świadczenia za zrealizowane od warunków formalnych. Postanowienia umowne o uznaniu usługi za wykonaną pozostają bez znaczenia dla określenia momentu powstania obowiązku podatkowego w podatku od towarów i usług.

W interpretacji podkreślono, że strony mogą dowolnie kształtować treść umowy, jednakże musi się to odbywać w granicach wyznaczonych przez obowiązujące przepisy prawa, w tym także przepisy prawa podatkowego. Umowa nie może wpływać na rozliczenia podatkowe, które bezpośrednio wynikają z przepisów.

Źródło:Interpretacja indywidualna z dnia 13 lipca 2023 r., Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej, sygn. 0113-KDIPT1-2.4012.375.2023.1.JS