Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej (KIS) wydał interpretację dotyczącą opodatkowania przychodów z wynajmu nieruchomości. Podstawą opodatkowania jest kwota najmu otrzymana od najemcy (przysporzenie majątkowe), a nie cała wpłata od najemcy, która pokrywa też koszty eksploatacyjne i media.

Kwota od najemcy, a koszty związane z utrzymaniem mieszkania

Wnioskodawca jest osobą fizyczną, która posiada mieszkanie własnościowe. Planuje wynająć to mieszkanie i zawrzeć umowę najmu z najemcą. Umowa będzie obejmować zobowiązanie najemcy do ponoszenia kosztów najmu oraz kosztów eksploatacyjnych, administracyjnych i mediów związanych z utrzymaniem mieszkania. Najemca miał przekazywać wynajmującemu pełną kwotę.

Wnioskodawca będzie pełnić rolę pośrednika, przekazując wpłaty od najemcy do odpowiednich organów na pokrycie tych kosztów.

Wnioskodawca zamierza naliczać zryczałtowany podatek dochodowy od kwoty najmu (przysporzenia majątkowego), a nie od całości wpłaty od najemcy, zawierającej zaliczki na koszty utrzymania mieszkania.

Dyrektor KIS zgodził się z mniejszą kwotą

Według Dyrektora KIS, przychodem podlegającym opodatkowaniu jest rzeczywiste przysporzenie majątkowe, czyli kwota najmu, stanowiąca opłatę za udostępnienie lokalu. Koszty mediów, koszty eksploatacyjne i administracyjne związane z utrzymaniem nieruchomości nie stanowią przychodu i nie powinny być uwzględniane przy naliczaniu podatku. Przepisy dotyczące zryczałtowanego opodatkowania przychodów ewidencjonowanych przez osoby fizyczne będą miały zastosowanie do kwoty najmu otrzymanej od najemcy.

Podsumowanie

Wynika z interpretacji organu, wnioskodawca powinien naliczać zryczałtowany podatek dochodowy od kwoty najmu, którą otrzymuje od najemcy, wyłączając zaliczki na koszty mediów i innych wydatków. Koszty związane z utrzymaniem mieszkania wynajmujący przekazuje do właściwych jednostek. Kwota najmu stanowi przychód i podlega opodatkowaniu, natomiast koszty eksploatacyjne i administracyjne nie są brane pod uwagę przy naliczaniu podatku.

Źródło: Interpretacja indywidualna z dnia 4 lipca 2023 r., Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej, sygn. 0115-KDST2-1.4011.214.2023.1.KB