Interpretacja Krajowej Informacji Skarbowej dotyczy zwolnienia z opodatkowania odsetek za opóźnienie zasądzonych wyrokiem sądu w związku z wypadkiem przy pracy. Według interpretacji, odsetki te nie powinny być zaliczane do przychodu opodatkowanego jako pracownika, od którego pobierana jest zaliczka na podatek dochodowy od osób fizycznych.

Zadośćuczynienie za wypadek przy pracy a przychód

Pracodawca wypłacił podatnikowi kwoty zasądzone przez sąd dotyczące zadośćuczynienia za doznaną krzywdę oraz odszkodowania obejmującego zwrot kosztów leczenia, koszty dojazdów do placówek medycznych oraz parkingu.

Do KIS padło pytanie, czy odsetki ustawowe za opóźnienie od zadośćuczynienia na podstawie art. 445 § 1 K. c., odszkodowania na podstawie art. 444 § 1 K. c. liczone od daty wskazanej w wyroku do dnia uprawomocnienia się wyroku, wypłacone w 2022 r., powinny być zaliczone do przychodu opodatkowanego pracownika, od którego pobierana jest zaliczka na podatek dochodowy od osób fizycznych?

Odsetki za opóźnienie zasądzone wyrokiem sądu a zwolnienie z opodatkowania

KIS zgodziła się ze stanowiskiem wnioskodawcy. Zgodnie z art. 21 ust. 1 pkt 95b ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, odsetki za opóźnienie od zadośćuczynienia i odszkodowania są zwolnione z opodatkowania, ponieważ same odszkodowania i zadośćuczynienia są zwolnione z opodatkowania na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 3b tej samej ustawy. W związku z tym, na pracodawcy nie ciążył obowiązek obliczenia i pobrania zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych w związku z wypłatą odsetek od przyznanych świadczeń.

Źródło: Interpretacja indywidualna z dnia 1 lutego 2023 r., Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej, sygn. 0115-KDIT2.4011.817.2022.1.ŁS