Artykuł omawia interpretację Krajowej Informacji Skarbowej (KIS) dotyczącą rozliczania dotacji unijnych na zakup środków trwałych. KIS stwierdza, że odpisy amortyzacyjne związane z dotacją nie są kosztem uzyskania przychodu, a dotacja powinna być bilansowo ujęta jako rozliczenia międzyokresowe przychodów.

Zakup częściowo sfinansowany z dofinansowania unijnego

Spółka, podlegająca opodatkowaniu w Polsce, nabyła środki trwałe, których zakup został częściowo sfinansowany z dofinansowania unijnego (61,429%). Środki te zostały wprowadzone do ewidencji środków trwałych i rozpoczęto ich amortyzację dla celów podatkowych. Wartość początkowa środków trwałych została ustalona na zasadach ogólnych, tj. w oparciu o kwotę wydatków poniesionych na ich nabycie lub wytworzenie, bez pomniejszenia tej wartości o kwotę uzyskanej dotacji. W 2022 roku spółka sprzedawała lub likwidowała środki trwałe sfinansowane z dofinansowania unijnego.

Spółka spytała KIS czy prawidłowo uważa, że w momencie sprzedaży lub likwidacji nie w pełni zamortyzowanych środków trwałych, których zakup częściowo został sfinansowany dotacją, kosztem uzyskania przychodu będzie cała niezamortyzowana wartość środków trwałych bez rozbicia na część objętą dofinansowaniem i część nieobjętą dofinansowaniem. Dodatkowo, spółkę interesuje, czy nierozliczona wartość dofinansowania otrzymanego w ramach projektu unijnego, która w związku ze sprzedażą nie w pełni zamortyzowanych środków trwałych zostanie wyksięgowana z rozliczeń międzyokresowych przychodów i zaliczona do pozostałych przychodów operacyjnych, nie będzie stanowić po stronie spółki przychodu podlegającego opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób prawnych.

Skutki podatkowe sprzedaży środków trwałych sfinansowanych dotacją

Według KIS w momencie sprzedaży lub likwidacji nie w pełni zamortyzowanych środków trwałych, których zakup częściowo został sfinansowany dotacją, kosztem uzyskania przychodu będzie cała niezamortyzowana wartość środków trwałych. Nie ma znaczenia, że środki trwałe częściowo zostały pokryte środkami z dotacji. Nierozliczona wartość dofinansowania otrzymanego w ramach projektu unijnego, która w związku ze sprzedażą nie w pełni zamortyzowanych środków trwałych zostanie wyksięgowana z rozliczeń międzyokresowych przychodów i zaliczona do pozostałych przychodów operacyjnych, nie będzie stanowić po stronie spółki przychodu podlegającego opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób prawnych.

Źródło: Interpretacja indywidualna z dnia 1 lutego 2023 r., Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej, sygn. 0111-KDIB1-3.4010.830.2022.2.IZ