Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej (KIS) wydał interpretację dotyczącą sposobu traktowania wydatków ponoszonych na rzecz Zarządcy w związku z rozliczeniem dodatniego salda. W skrócie, wydatki te są uznawane za koszty pośrednie potrącalne w dacie ich ujęcia w księgach rachunkowych.

Obrót energią elektryczną

Wnioskodawca, będący sprzedawcą zobowiązanym, prowadzi działalność w zakresie obrotu energią elektryczną. Na mocy ustawy o odnawialnych źródłach energii (OZE) jest zobowiązany do zakupu energii elektrycznej wytworzonej w instalacjach odnawialnych. W związku z tym, może wystąpić sytuacja, w której Spółka będzie musiała rozliczyć się z Zarządcą w przypadku dodatniego salda, wynikającego z różnicy w wartości zakupionej energii w stosunku do jej wartości rynkowej.

Wnioskodawca uważa, że wydatki ponoszone na rzecz Zarządcy z tytułu rozliczenia dodatniego salda są kosztami pośrednimi potrącalnymi w dacie ich ujęcia w księgach rachunkowych. Argumentuje to tym, że te wydatki wynikają z obowiązków ustawowych i są związane z całością prowadzonej przez niego działalności gospodarczej.

Moment potrącenia kosztów

Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej podzielił stanowisko wnioskodawcy. W interpretacji podkreślono, że wydatki ponoszone przez Spółkę w związku z rozliczeniem dodatniego salda mają swoje źródło w obowiązkach ustawowych wynikających z prowadzenia działalności w zakresie obrotu energią elektryczną. Są one związane z całością działalności gospodarczej Spółki i nie mają bezpośredniego związku z konkretnym przychodem. Dlatego też są one traktowane jako koszty pośrednie i potrącalne w dacie ich ujęcia w księgach rachunkowych.

Podsumowując, Spółka ma prawo traktować wydatki ponoszone na rzecz Zarządcy z tytułu rozliczenia dodatniego salda jako koszty pośrednie i potrącać je w dacie ich ujęcia w księgach rachunkowych.

Źródło: Interpretacja indywidualna z dnia 7 lipca 2023 r., Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej, sygn. 0111-KDIB1-1.4010.274.2023.1.AW