Artykuł przedstawia interpretację organu podatkowego dotyczącą kwalifikacji wynagrodzenia otrzymywanego z tytułu świadczonych usług na terenie Specjalnej Strefy Ekonomicznej (SSE). W wyniku skargi Wnioskodawcy, Naczelny Sąd Administracyjny potwierdził, że takie wynagrodzenie stanowi przychód z działalności gospodarczej i podlega zwolnieniu z podatku dochodowego od osób prawnych. Co na to KIS?

Działalność gospodarczej na terenie Specjalnej Strefy Ekonomicznej

Wnioskodawca, posiadający zezwolenie na prowadzenie działalności gospodarczej na terenie Specjalnej Strefy Ekonomicznej (SSE), zwrócił się do organu podatkowego z pytaniem dotyczącym kwalifikacji wynagrodzenia otrzymywanego z tytułu świadczonych usług.

Wnioskodawca twierdził, że takie wynagrodzenie powinno być traktowane jako przychód uzyskiwany z wykonywania działalności gospodarczej na terenie SSE i podlegać zwolnieniu z podatku dochodowego od osób prawnych zgodnie z art. 17 ust. 1 pkt 34 Ustawy o CIT. Argumentował, że usługi te są związane z procesem produkcyjnym i stanowią integralną część prowadzonej przez niego działalności gospodarczej.

Wcześniejsza interpretacja indywidualna organu podatkowego nie potwierdziła tego stanowiska, jednak Wnioskodawca zaskarżył ją do sądu administracyjnego. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gliwicach uchylił interpretację, a Naczelny Sąd Administracyjny oddalił skargę kasacyjną organu podatkowego, potwierdzając tym samym stanowisko Wnioskodawcy.

Wnioskodawca zadał pytanie, czy wynagrodzenie otrzymywane w ramach świadczonych Usług prawidłowo jest kwalifikowane jako przychód uzyskiwany z wykonywania działalności gospodarczej na terenie SSE na podstawie Zezwolenia i czy ewentualny dochód osiągany w związku ze świadczeniem Usług powinien korzystać ze zwolnienia z podatku dochodowego od osób prawnych, zgodnie z art. 17 ust. 1 pkt 34 Ustawy o CIT. Wnioskodawca zajął stanowisko, że tak powinno być.

Wynagrodzenie z usług jako przychód z działalności gospodarczej w SSE

Krajowa Informacja Skarbowa (KIS) potwierdziła stanowisko Wnioskodawcy. Zgodnie z interpretacją KIS, wynagrodzenie otrzymywane przez Wnioskodawcę w ramach świadczonych Usług jest prawidłowo kwalifikowane jako przychód uzyskiwany z wykonywania działalności gospodarczej na terenie SSE na podstawie Zezwolenia. Tym samym, ewentualny dochód osiągany w związku ze świadczeniem Usług powinien korzystać ze zwolnienia z podatku dochodowego od osób prawnych, zgodnie z art. 17 ust. 1 pkt 34 Ustawy o CIT. KIS podkreśliła, że wynagrodzenie otrzymywane z tytułu świadczonych Usług mieści się w zakresie przedmiotowym działalności określonej w Zezwoleniu, ponieważ Usługi są immanentnie związane z procesem produkcyjnym prowadzonym na terenie SSE.

Źródło: Interpretacja indywidualna z dnia 1 lutego 2023 r., Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej, sygn. 0111-KDIB1-3.4010.400.2018.8.IZ