Interpretacja Krajowej Informacji Skarbowej (KIS) dotyczy zastosowania właściwego kursu dla przeliczenia kwot wyrażonych w walutach obcych w sytuacji dokonywania korekty przychodów. KIS potwierdza, że dla potrzeb skorygowania przychodu w podatku dochodowym od osób prawnych, kwoty wyrażone w walucie obcej w zbiorczych fakturach korygujących powinny być przeliczane po średnim kursie Narodowego Banku Polskiego z ostatniego dnia roboczego poprzedzającego dzień wystawienia zbiorczej faktury korygującej.

Korekta przychodów przy produkcji opakowań

Spółka będąca producentem opakowań metalowych, skierowała do organu podatkowego wniosek o interpretację indywidualną. Wniosek dotyczył sposobu przeliczania korekt przychodów wyrażonych w walucie obcej na złote. Spółka zadała pytanie, czy powinna przeliczać kwoty wyrażone w walucie obcej w zbiorczych fakturach korygujących po średnim kursie Narodowego Banku Polskiego z ostatniego dnia roboczego poprzedzającego dzień wystawienia faktury korygującej, w celu skorygowania podstawy opodatkowania w podatku dochodowym od osób prawnych.

Przeliczenie walut obcych przy korekcie przychodów

Krajowa Informacja Skarbowa (KIS) potwierdziła stanowisko wnioskodawcy. Zgodnie z art. 12 ust. 3a ustawy o PDOP, za datę powstania przychodu, związanego z działalnością gospodarczą i z działami specjalnymi produkcji rolnej, uznaje się dzień wydania rzeczy, zbycia prawa majątkowego lub wykonania usługi, albo częściowego wykonania usługi, nie później niż dzień wystawienia faktury albo uregulowania należności. Korekty przychodu dokonuje się "na bieżąco", tj. w momencie wystawienia faktury korygującej, w tym zbiorczej faktury korygującej. Jeżeli natomiast korekta przychodu spowodowana jest błędem rachunkowym lub inną oczywistą omyłką, korekta przychodu powinna zostać ujęta w okresie, w którym rozpoznany został przychód podlegający korekcie.

Źródło: Interpretacja indywidualna z dnia 7 lutego 2023 r., Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej, sygn. 0111-KDIB1-2.4010.408.2018.11.EJ