W artykule omawiana jest kwestia opodatkowania przychodu z nieodpłatnego świadczenia przez Spółki z o.o. Zapytanie do Krajowej Informacji Skarbowej (KIS) dotyczyło sytuacji, w której członkowie zarządu Spółki nie otrzymują wynagrodzenia, ale pełnią również funkcje zarządu w Spółce Dominującej w Grupie.

Opodatkowanie przychodu z nieodpłatnego świadczenia

Wnioskodawca, Spółka z o.o. zwróciła się do Krajowej Informacji Skarbowej (KIS) z zapytaniem dotyczącym opodatkowania przychodu z nieodpłatnego świadczenia. Wnioskodawca wskazał, że Spółka nie ponosi kosztu wynagrodzenia członków jej zarządu, którzy jednocześnie pełnią funkcje zarządu w Spółce Dominującej w Grupie. Oczekiwał jasnej odpowiedzi na pytanie, czy Spółka powinna opodatkować ten przychód.

Przychód z tytułu nieodpłatnego świadczenia a wynagrodzenie zarządu

Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej stwierdził, że stanowisko wnioskodawcy w sprawie oceny skutków podatkowych opisanego stanu faktycznego w podatku dochodowym od osób prawnych jest prawidłowe.

Wnioskodawca argumentuje, że nieodpłatne świadczenie ma miejsce wtedy, kiedy podatnik uzyskuje wymierną korzyść majątkową, która nie jest związana z poniesieniem żadnego wydatku, powstaniem kosztu, obowiązkiem zapłaty wynagrodzenia czy inną formą ekwiwalentu. W przypadku Spółki, kluczowe znaczenie ma charakter relacji i powiązań występujących w ramach Grupy. Osoby pełniące funkcje w zarządzie Spółki są jednocześnie członkami zarządu Spółki Dominującej. W związku z pełnieniem funkcji w zarządzie Spółki Dominującej, osoby te otrzymują wynagrodzenie. Dlatego też, nie można uznać, że wykonywanie przez członków zarządu swoich funkcji na rzecz Spółki stanowi świadczenie nieodpłatne w rozumieniu art. 12 ust. 1 pkt 2 ustawy o CIT, nawet jeśli nie otrzymują bezpośrednio wynagrodzenia z tego tytułu.

Źródło: Interpretacja indywidualna z dnia 2 lutego 2023 r., Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej, sygn. 0111-KDIB1-3.4010.890.2022.1.AN