Interpretacja Krajowej Informacji Skarbowej (KIS) dotyczy zrozumienia terminu "całkowita powierzchnia użytkowa budynku" w kontekście podatku dochodowego od osób prawnych. Według KIS, termin ten odnosi się do całkowitej powierzchni budynku oddanej do użytkowania na podstawie umowy najmu, dzierżawy lub innej umowy o podobnym charakterze. Interpretacja ta ma kluczowe znaczenie dla podatników, którzy wynajmują część swoich budynków na cele gospodarcze.

Stan faktyczny oraz wątpliwości wnioskodawcy

Wnioskodawca, realizując programy rządowe i samorządowe dotyczące budownictwa społecznego, planuje wybudować budynek mieszkalny. Budynek ten będzie składał się z powierzchni mieszkań na wynajem (ponad 50% powierzchni całego budynku), powierzchni klatki schodowej, powierzchni garażu podziemnego dla mieszkańców oraz powierzchni lokali usługowych na wynajem.

W związku planem budowy budynku mieszkalnego, wnioskodawca zastanawia się, w jaki sposób określić można "całkowitą powierzchnię użytkową tego budynku". Według jego stwierdzenia, pojęcie to powinno obejmować wyłącznie powierzchnię budynku oddaną do użytkowania na podstawie umowy najmu, dzierżawy lub innej umowy o podobnym charakterze. Argumentuje on również, że przyjęcie innego stanowiska skutkowałoby zaniżeniem proporcji i zaniżeniem możliwego obniżenia wysokości przychodu z budynku.

W celu potwierdzenia słuszności swojego stanowiska, wnioskodawca zdecydował się zadać pytanie, czy przez "całkowitą powierzchnię użytkową tego budynku", wskazaną w art. 24b ust. 8 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, należy rozumieć wyłącznie powierzchnię budynku oddaną do użytkowania na podstawie umowy najmu, dzierżawy lub innej umowy o podobnym charakterze ?

Stanowisko KIS

KIS nie zgodziła się ze stanowiskiem wnioskodawcy. Zgodnie z interpretacją, "całkowita powierzchnia użytkowa budynku" w kontekście ustawy CIT obejmuje cały budynek, niezależnie od tego, czy cały budynek jest wynajmowany, czy tylko jego część. KIS odwołał się do definicji "powierzchni użytkowej" zawartej w ustawie o podatkach i opłatach lokalnych, która mówi, że powierzchnia użytkowa budynku lub jego części oznacza powierzchnię mierzoną po wewnętrznej długości ścian na wszystkich kondygnacjach, z wyjątkiem powierzchni klatek schodowych oraz szybów dźwigowych.

W związku z powyższym, wnioskodawca jest zobowiązany do zapłaty podatku od przychodów z budynków od całej powierzchni budynku, a nie tylko od wynajmowanej części. Interpretacja ta ma kluczowe znaczenie dla podatników, którzy wynajmują część swoich budynków na cele gospodarcze.

Źródło: Interpretacja indywidualna z dnia 4 stycznia 2023 r., Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej, sygn. 0114-KDIP2-1.4010.213.2022.2.JC