Czy wyłączenie z kosztów uzyskania przychodów nadwyżki ponad 5% kwoty odpowiadającej nadwyżce sumy przychodów Wnioskodawcy innych niż przychody z działalności zwolnionej z podatku dochodowego jest prawidłowe?

Wnioskodawca, będący spółką kapitałową z siedzibą w Polsce, jest częścią grupy spółek działających w różnych krajach. Zajmuje się produkcją papieru i działa w ramach specjalnej strefy ekonomicznej. Wnioskodawca osiąga zarówno przychody zwolnione od podatku dochodowego, jak i opodatkowane. Pytanie dotyczy prawidłowości obliczania limitu, o którym mowa w art. 15e ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych. Wnioskodawca ponosi koszty uzyskania przychodów (zarówno przychodów opodatkowanych, jak i przychodów zwolnionych z opodatkowania z uwagi na zwolnienie strefowe). Wszystkie koszty, które można przypisać bezpośrednio do działalności Wnioskodawcy związanej z produkcją, sprzedażą, marketingiem itd. własnych produktów (tj. papieru dekoracyjnego i folii typu finisz) są zaliczane do kosztów działalności zwolnionej.

Krajowa Informacja Skarbowa potwierdza prawidłowość stanowiska wnioskodawcy. Wskazuje, że przy obliczaniu limitu, o którym mowa w art. 15e ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, nie należy uwzględniać przychodów i kosztów uzyskania przychodów ze źródeł przychodów, z których dochód nie podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym albo jest wolny od podatku. Takim źródłem jest dochód osiągnięty z działalności gospodarczej prowadzonej na terenie specjalnej strefy ekonomicznej na podstawie zezwolenia.

Źródło: Interpretacja indywidualna z dnia 8 lutego 2023 r., Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej, sygn. 0111-KDIB1-3.4010.354.2021.9.AN