Interpretacja Krajowej Informacji Skarbowej (KIS) dotyczy skutków podatkowych wynikających ze sprzedaży nieruchomości i wykorzystania uzyskanego przychodu na spłatę kredytu mieszkaniowego. KIS stwierdził, że stanowisko wnioskodawcy w tej sprawie jest nieprawidłowe.

Stan faktyczny

W 2022 roku wnioskodawca sprzedał nieruchomość, którą otrzymał w darowiźnie przed upływem 5 lat od jej otrzymania. Część przychodów z tej sprzedaży przeznaczył na spłatę kredytu mieszkaniowego, zaciągniętego na zakup mieszkania, w którym mieszka od 2010 roku.

Wnioskodawca uważa, że jako wydatki na cel mieszkaniowy powinien uznać oprócz kredytu jaki otrzymał na zakup również odsetki, jakie poniósł aby zaspokoić swoje potrzeby mieszkaniowe.

W związku z danym stanem faktycznym oraz stanowiskiem wnioskodawcy, zdecydował się on zapytać organ podatkowy o dwie istotne dla niego kwestie. Pierwsze z nich dotyczyło możliwości uznania wszystkich odsetek wraz z kapitałem kredytu za wydatki na cel mieszkaniowy. Drugie z pytań dotyczyło wyliczania podatku w oparciu o zaświadczenie z banku, uwzględniające całkowitą kwotę kredytu oraz koszty odsetkowe od początku kredytowania.

Stanowisko KIS

Krajowa Informacja Skarbowa nie zgadza się ze stanowiskiem wnioskodawczyni. Zgodnie z przepisami, zwolnienie od podatku dotyczy tylko tej części dochodu z odpłatnego zbycia nieruchomości, która proporcjonalnie odpowiada udziałowi poniesionych wydatków na cele mieszkaniowe w osiągniętych przychodach. Wydatki te muszą być poniesione po zbyciu nieruchomości i pochodzić ze środków uzyskanych z tej sprzedaży. Wnioskodawczyni nie może więc uwzględniać kwoty, którą spłaciła przed uzyskaniem przychodu ze sprzedaży nieruchomości.

Podsumowanie

Wynikiem interpretacji Krajowej Informacji Skarbowej jest stwierdzenie, że stanowisko wnioskodawcy odnośnie oceny skutków podatkowych opisanego stanu faktycznego jest nieprawidłowe. Wnioskodawca, który sprzedał nieruchomość otrzymaną w darowiźnie przed upływem 5 lat od jej otrzymania, nie może uwzględnić całkowitej kwoty spłaconego kredytu mieszkaniowego, w tym odsetek, jako wydatków na cele mieszkaniowe. Zgodnie z interpretacją, za wydatki na cele mieszkaniowe mogą zostać uznane tylko i wyłącznie wydatki na spłatę kredytu i odsetek poniesione po zbyciu nieruchomości, ze środków uzyskanych z tego zbycia.

Źródło: Interpretacja indywidualna z dnia 21 czerwca 2023 r., Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej, sygn. 0115-KDIT1.4011.250.2023.1.MK