Wynikiem interpretacji Krajowej Informacji Skarbowej jest potwierdzenie, że sprzedaż lokalu mieszkalnego po podziale majątku wspólnego małżonków nie podlega opodatkowaniu, jeżeli od momentu nabycia nieruchomości do momentu jej sprzedaży upłynęło więcej niż 5 lat.

Stan faktyczny

Wnioskodawczyni, obecnie mieszkająca w Hiszpanii, nabyła lokal mieszkalny w Polsce w trakcie trwania małżeństwa. Po rozwodzie i podziale majątku, nieruchomość została przyznana wnioskodawczyni. Planuje ona sprzedać ten lokal w 2022 lub 2023 roku. Wnioskodawczyni zapytała, czy w jej sytuacji będzie miała zastosowanie przepis art. 10 ust. 6 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, tzn. czy okres 5 lat liczy się od końca roku, w którym nastąpiło nabycie nieruchomości do majątku wspólnego małżonków, czyli od końca 2010 roku.

Stanowisko wnioskodawcy

Wnioskodawczyni uważa, że nie będzie podlegała obowiązkowi zapłaty podatku dochodowym w wysokości 19% od zbycia nieruchomości, ponieważ od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpiło nabycie mieszkania do majątku wspólnego w 2010 r. do daty planowanej w 2023 r. sprzedaży mieszkania upłynie więcej niż 5 lat.

Stanowisko KIS

W odpowiedzi na pytanie wnioskodawczyni, organ podatkowy stwierdził, że dochody z takiej sprzedaży podlegają opodatkowaniu w Polsce, zgodnie z przepisami ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz Umowy między Rządem Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej a Rządem Hiszpanii o unikaniu podwójnego opodatkowania w zakresie podatków od dochodu i majątku.

Jednakże, organ podatkowy zwrócił uwagę, że zgodnie z art. 10 ust. 1 pkt 8 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, sprzedaż nieruchomości, jej części lub udziału w nieruchomości przed upływem pięciu lat od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpiło nabycie lub wybudowanie, skutkuje powstaniem przychodu. Jeżeli sprzedaż nastąpi po upływie pięciu lat, nie jest źródłem przychodu i kwota uzyskana ze sprzedaży nie podlega opodatkowaniu.

W przypadku wnioskodawczyni, nieruchomość została nabyta w ramach wspólności majątkowej małżeńskiej w 2010 roku. Zgodnie z art. 10 ust. 6 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, pięcioletni termin, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpiło nabycie nieruchomości, upłynął z dniem 31 grudnia 2015 roku. W związku z tym, planowana sprzedaż nieruchomości nie będzie stanowić źródła przychodu i nie będzie podlegać opodatkowaniu 19% podatkiem dochodowym od osób fizycznych.

Źródło: Interpretacja indywidualna z dnia 16 stycznia 2023 r., Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej, sygn. 0113-KDIPT2-2.4011.959.2022.2.ACZ