W świetle najnowszej interpretacji indywidualnej Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej, kara umowna związana z niezrealizowanym wolumenem zakupów stanowi podwyższenie ceny za już sprzedane towary, a co za tym idzie, podlega opodatkowaniu VAT.

Pytanie o karę umowną za niezrealizowany wolumen

Spółka, będąca wnioskodawcą, zawierała umowy z kontrahentami, w których zobowiązywała ich do realizacji określonego wolumenu zakupów. W przypadku niewykonania tego zobowiązania przez kontrahenta, spółka nakładała karę umowną. Wnioskodawca zapytał, czy taka kara umowna jest opodatkowana VAT.

Wnioskodawca twierdził, że kara umowna za niezrealizowany wolumen zakupów nie powinna podlegać opodatkowaniu VAT, ponieważ nie jest wynagrodzeniem za usługę, a jedynie sankcją za niewykonanie zobowiązania umownego.

Kara umowna podlega VAT

Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej nie zgodził się ze stanowiskiem wnioskodawcy. W swojej interpretacji powołał się na orzecznictwo Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej (TSUE), które wskazuje, że w przypadku niewykonania usługi, otrzymywane świadczenie nie może być uznane za wynagrodzenie, lecz może stanowić jedną z instytucji ustalonych na wypadek niewykonania zobowiązania umownego (tj. odszkodowania, kary umownej, zastawu lub zadatku) - co implikuje brak opodatkowania VAT.

Jednakże, w przypadku analizowanej sytuacji, kara umowna związana z niezrealizowanym wolumenem zakupów w istocie stanowi podwyższenie ceny za już sprzedane towary. Nałożenie tej kary w praktyce oznacza cofnięcie udzielonego wcześniej rabatu (całkowite lub częściowe), a kwota kary umownej staje się elementem ceny, a co za tym idzie, podlega opodatkowaniu VAT.

Interpretacja ta ma kluczowe znaczenie dla firm, które stosują mechanizmy kar umownych za niewykonanie zobowiązań umownych. W świetle tej interpretacji, takie kary mogą być traktowane jako element ceny i podlegać opodatkowaniu VAT.

Źródło:Interpretacja indywidualna z dnia 13 lipca 2023 r., Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej, sygn. 0111-KDIB3-2.4012.4.2023.2.SR