Według stanowiska Dyrektora KIS, sprzedaż sieci nie spełnia kryteriów zorganizowanej części przedsiębiorstwa i transakcja sprzedaży sieci dystrybucyjnej wyłączona będzie spod opodatkowania podatkiem od towarów i usług na mocy art. 6 pkt 1 ustawy o VAT.

Usługi dystrybucji energii elektrycznej

Wnioskodawca, który jest spółką z ograniczoną odpowiedzialnością świadczącą usługi dystrybucji energii elektrycznej, planuje sprzedaż swojej sieci dystrybucyjnej na rzecz innego podmiotu. Sieć ta składa się z różnych urządzeń, takich jak stacje transformatorowe, linie kablowe i liczniki elektroniczne. Wnioskodawca zwrócił się do organów administracji skarbowej z pytaniem, czy sprzedaż sieci dystrybucyjnej należy uznać za zorganizowaną część przedsiębiorstwa Wnioskodawcy, w rozumieniu art. 2 pkt 27e ustawy o podatku od towarów i usług, a w konsekwencji, czy transakcja sprzedaży sieci dystrybucyjnej wyłączona będzie spod opodatkowania podatkiem od towarów i usług na mocy art. 6 pkt 1 ww. ustawy.

VAT jest konieczny

Według KIS, sprzedaż sieci dystrybucyjnej nie spełnia definicji zorganizowanej części przedsiębiorstwa, o której mowa w ustawie o podatku od towarów i usług. Aby sieć mogła być uznana za zorganizowaną część przedsiębiorstwa, musi być wyodrębniona organizacyjnie i finansowo oraz zdolna do samodzielnego prowadzenia działalności gospodarczej.

W przypadku sprzedaży sieci dystrybucyjnej, konieczne jest nie tylko zawarcie nowych umów z klientami, ale również uzyskanie koncesji na dystrybucję i zatrudnienie personelu do obsługi sieci. Z tego powodu KIS / MF uznało, że sprzedaż sieci dystrybucyjnej należy traktować jako sprzedaż części majątku przedsiębiorstwa, a nie jako sprzedaż zorganizowanej części przedsiębiorstwa.

"W konsekwencji sprzedaż sieci dystrybucyjnej nie będzie korzystała z wyłączenia od opodatkowania na podstawie art. 6 pkt 1 ustawy o VAT. W przedstawionej we wniosku sprawie będzie miała miejsce dostawa wskazanych urządzeń, składających się na sieć dystrybucyjną, co będzie stanowiło czynność opodatkowaną podatkiem VAT na podstawie art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy." - wskazał organ.

Podsumowanie:

W świetle udzielonej interpretacji, dla Wnioskodawcy oznacza to, że sprzedaż sieci dystrybucyjnej podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług. W związku z tym, Wnioskodawca musi uwzględnić podatek VAT przy ustalaniu ceny sprzedaży sieci.

Źródło: Interpretacja indywidualna z dnia 8 lutego 2023 r., Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej, sygn. 0111-KDIB3-3.4012.613.2022.2.MAZ