Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej (KIS) wyda interpretację w kwestii podziału ceny sprzedaży egzekucyjnej na część opodatkowaną i zwolnioną z podatku - według organu gdy cena dotyczy kilku towarów będących jedną rzeczą prawa cywilnego, możliwe jest zastosowanie metody powierzchniowej do określenia podstawy opodatkowania dla poszczególnych dostaw towarów. Innymi słowy, można określić podstawę opodatkowania dla poszczególnych towarów.

Różna stawka VAT

W ramach postępowania egzekucyjnego Komornik Sądowy prowadzi sprzedaż egzekucyjną z nieruchomości, która składa się z czterech budynków oraz czterech budowli. Uzyskana kwota należna z tytułu sprzedaży egzekucyjnej dotyczy łącznie kilku towarów, które stanowią jedną rzecz prawa cywilnego.

Wnioskodawca zadał pytanie: W jaki sposób ma Pan określić podstawę opodatkowania dla poszczególnych towarów, w sytuacji, w której zgodnie z obowiązującymi go przepisami kodeksu postępowania cywilnego uzyskana przez Pana kwota należna z tytułu sprzedaży egzekucyjnej dotyczy łącznie kilku towarów (składających się na jedną rzecz prawa cywilnego), zaś nie ma Pan prawnych możliwości, aby uczynić przedmiotem egzekucji poszczególne towary (w rozumieniu przepisów ustawy o podatku od towarów i usług), jako że przedmiotem egzekucji jest jedna rzecz (która na gruncie ustawy o podatku od towarów i usług jest traktowana jako kilka towarów)?

Można podzielić cenę

Według stanowiska Dyrektora KIS, w przypadku sprzedaży egzekucyjnej, gdzie uzyskana cena dotyczy kilku towarów będących jedną rzeczą prawa cywilnego, możliwe jest podzielenie ceny na część "opodatkowaną" i część "zwolnioną" z podatku. Organ proponuje zastosowanie metody powierzchniowej, polegającej na określeniu udziału powierzchni zabudowy poszczególnych obiektów w powierzchni zabudowy ogółem. Następnie na podstawie tych udziałów można określić podstawę opodatkowania dla poszczególnych dostaw towarów.

"Należy przy tym zaznaczyć, że wybór odpowiedniej metody, czy klucza podziału należy wyłącznie do podatnika, który powinien sam zdecydować, czy jest to metoda obiektywna i wiarygodna w jego konkretnej sytuacji. Jeżeli zatem zastosowanie klucza podziału powierzchniowego, odzwierciedla stan faktyczny i jest w konkretnej sytuacji metodą najbardziej obiektywną i wiarygodną, to nie ma przeciwskazań, aby Pan taką metodę zastosował." - wskazał organ.

Podsumowanie

Wynikające z interpretacji wnioski dla pytającego są takie, że w przypadku sprzedaży egzekucyjnej, gdzie uzyskana cena dotyczy kilku towarów będących jedną rzeczą prawa cywilnego, możliwe jest podzielenie ceny na część "opodatkowaną" i część "zwolnioną" z podatku. Organ administracji skarbowej proponuje zastosowanie metody powierzchniowej do określenia udziału poszczególnych obiektów w powierzchni zabudowy ogółem, co pozwoli na określenie podstawy opodatkowania dla poszczególnych towarów.

Źródło: Interpretacja indywidualna z dnia 7 lipca 2023 r., Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej, sygn. 0114-KDIP4-2.4012.243.2023.2.MB