Przekształcenie spółki z ograniczoną odpowiedzialnością (SPZ) w spółkę komandytową (SPK) wiąże się z wieloma kwestiami podatkowymi, które budzą wątpliwości u przedsiębiorców. W odpowiedzi na zapytanie jednego z podatników, Krajowa Informacja Skarbowa przedstawiła swoje stanowisko dotyczące podatkowych konsekwencji takiego przekształcenia.

Przekształcenie spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w spółkę komandytową

W złożonym zapytaniu podatnik - Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (SPZ) - zgłosiła chęć przekształcenia się w spółkę komandytową (SPK) oraz zasięgnęła informacji od Krajowej Informacji Skarbowej (KIS) lub Ministerstwa Finansów (MF) w zakresie podatkowych konsekwencji tego przekształcenia. Podatnik zadał dwa pytania: (1) czy przekształcenie SPZ w SPK spowoduje powstanie obowiązku podatkowego po stronie SPK z tytułu przeniesienia kapitału zapasowego oraz (2) czy dokonanie przekształcenia, w tym przekazanie kapitału zapasowego, spowoduje powstanie przychodu do opodatkowania po stronie Spółki jako podmiotu przekształcanego. Oczekiwał on szczegółowych odpowiedzi opartych na przepisach podatkowych.

Przeniesienie kapitału zapasowego bez podatku

W odpowiedzi na pytania podatnika, KIS przedstawiła swoje stanowisko. Zgodnie z interpretacją organów podatkowych, przekształcenie SPZ w SPK nie spowoduje powstania obowiązku podatkowego po stronie SPK w związku z przeniesieniem kapitału zapasowego. Powołano się na przepisy ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, w szczególności na art. 7b(1)(m), który dotyczy przychodów związanych z likwidacją podmiotu. Organ uznał, że przekształcenie nie jest likwidacją, lecz zmianą formy prawnej, dlatego nie powinno powstać żadne opodatkowalne przychody po stronie SPK.

Co do drugiego pytania, KIS stwierdziła, że przekształcenie SPZ w SPK nie spowoduje powstania przychodu do opodatkowania po stronie Spółki jako podmiotu przekształcanego.

Źródło: Interpretacja indywidualna z dnia 9 lutego 2023 r., Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej, sygn. 0114-KDIP2-2.4010.239.2022.3.AP