Dyrektor KIS potwierdził, że czynność przekształcenia prawa użytkowania wieczystego ustanowionego przed 1 maja 2004 r. w prawo własności, wykonaną z mocy prawa, Powiat powinien naliczyć podatek VAT od opłat przekształceniowych jednorazowych oraz opłat przekształceniowych corocznych według stawki podatkowej w wysokości 23%

Grunty w użytkowanie wieczyste

W zapytaniu, skierowanym do Dyrektor KIS, pewien powiat opisał swoją sytuację jako czynny zarejestrowany podatnik podatku od towarów i usług. Powiat oddaje grunty w użytkowanie wieczyste, zarówno osobom fizycznym nieprowadzącym działalności gospodarczej, jak i osobom prawnym. Prawo użytkowania wieczystego osób wskazanych we wniosku ustanowione zostało przed dniem 1 maja 2004 r.

Do tej pory nie naliczano podatku VAT od opłat rocznych z tytułu użytkowania wieczystego, jednak w związku z przekształceniem prawa użytkowania wieczystego w prawo własności, Powiat chciał dowiedzieć się, czy opłaty przekształceniowe jednorazowe oraz opłaty przekształceniowe coroczne podlegają opodatkowaniu VAT. Powiat wskazał, że mając na względzie wyrok TSUE z dnia 25 lutego 2021 r., z dniem 1 stycznia 2022 r. Powiat nalicza podatek VAT od pobranych opłat przekształceniowych według stawki 23%.

Powiat zadał pytanie: Czy za czynność przekształcenia prawa użytkowania wieczystego ustanowionego przed 1 maja 2004 r. w prawo własności, wykonaną z mocy prawa, Powiat powinien naliczyć podatek VAT od opłat przekształceniowych jednorazowych oraz opłat przekształceniowych corocznych według stawki podatkowej w wysokości 23%?

Czy opłaty przekształceniowe podlegają opodatkowaniu VAT

Dyrektor KIS odpowiedział na zapytanie Powiatu i stwierdził, że opłata przekształceniowa jednorazowa oraz opłaty przekształceniowe roczne z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości podlegają opodatkowaniu podatkiem VAT według stawki 23%.

"Podsumowując, określenie wysokości stawki podatku VAT dla opłat z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności uzależnione jest od momentu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności. W konsekwencji, w niniejszej sprawie do opłat z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego gruntu w prawo własności, które nastąpiło z dniem 1 stycznia 2019 r. na podstawie ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. o przekształceniu prawa wieczystego użytkowania gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów, należy zastosować stawkę podatku VAT w wysokości 23%." - wskazał organ.

Podsumowanie

Wynika z interpretacji, że Powiat powinien naliczać podatek VAT od opłat przekształceniowych jednorazowych oraz opłat przekształceniowych corocznych z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności. Stawka podatku VAT wynosi 23%.

Źródło: Interpretacja indywidualna z dnia 13 stycznia 2023 r., Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej, sygn. 0113-KDIPT1-2.4012.17.2023.1.KW