Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej (KIS) wydał interpretację indywidualną dotyczącą skutków podatkowych wynikających z uczestnictwa w programie motywacyjnym. Zgodnie z interpretacją, wypłata pieniężna otrzymana z programu motywacyjnego nie stanowi przychodu ze stosunku pracy, ale jest traktowana jako tzw. przychód z innych źródeł.

Uczestnictwo w programie motywacyjnym

Wnioskodawczyni obywatelka i rezydentka podatkowa Polski, jest zatrudniona w polskiej spółce, która jest częścią międzynarodowej Grupy X. Grupa X ma swoją siedzibę w USA i jest notowana na Nowojorskiej Giełdzie Papierów Wartościowych. Spółka amerykańska jest jednostką dominującą dla polskiej Spółki. Spółka amerykańska oferuje swoim pracownikom w ramach pracowniczego programu motywacyjnego możliwość nabycia akcji. Wnioskodawczyni została objęta tym programem jako pracownica polskiej spółki. Nagrody przyznawane są co roku, w formie pieniężnej lub opcji na akcje Spółki amerykańskiej. Zasady uczestnictwa w programie są ustalane przez Komitet powołany przez Spółkę amerykańską. Uprawnienie do uczestnictwa nie wynika z umowy o pracę ani aktów prawa pracy obowiązujących w polskiej Spółce. Wypłaty pieniężne są kalkulowane przez Spółkę amerykańską i przekazywane zespołowi kadrowo-płacowemu polskiej Spółki. Opcje na akcje są kalkulowane globalnie i procesowane przez lokalne zespoły kadrowo-płacowe. Koszty programu w części dotyczącej pracowników polskiej Spółki są przez nią pokrywane.

Stanowisko fiskusa

Dyrektor KIS podkreślił, że prawo do otrzymania nagrody nie wynika z umowy o pracę zawartej przez wnioskodawczynię ze spółką polską. Program jest organizowany globalnie i jest związany z uczestnictwem polskiej spółki w Grupie X, a nie z samym faktem zatrudnienia wnioskodawczyni w polskiej spółce.

W związku z powyższym, uzasadnione jest stanowisko wnioskodawczyni, zgodnie z którym wypłata otrzymana przez nią z tytułu udziału w programie motywacyjnym nie stanowi dla niej przychodu ze stosunku pracy. Jest to tzw. przychód z innych źródeł. Tym samym, w związku z uczestnictwem w programie i wypłatą nagrody lub jej części w formie pieniężnej, ewentualny przychód podlegający opodatkowaniu powstanie po stronie wnioskodawczyni jako przychód nie pochodzący ze stosunku pracy od spółki polskiej, a jako tzw. przychód z innych źródeł.

Źródło: Interpretacja indywidualna z dnia 17 lipca 2023 r., Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej, sygn. 0115-KDST2-1.4011.242.2023.1.RH