Interpretacja Krajowej Informacji Skarbowej (KIS) dotycząca skutków podatkowych odpłatnego zbycia nieruchomości wyjaśnia, że jeżeli odpłatne zbycie nieruchomości następuje przed upływem 5 lat od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpiło nabycie i nie jest dokonane w wykonywaniu działalności gospodarczej, stanowi źródło przychodu.

Stan faktyczny oraz stanowisko wnioskodawcy

Wnioskodawca nabył 1/4 udziału w nieruchomości położonej w A. na mocy umowy darowizny z 1996 roku. W 2017 roku, w wyniku decyzji zatwierdzającej projekt podziału nieruchomości, działka została podzielona na kilka mniejszych działek. W wyniku tej decyzji, niektóre z tych działek przeszły na własność Gminy A. W 2018 roku, Sąd Rejonowy w A. zniosł współwłasność nieruchomości oznaczonej numerem 2 i przyznał własność tej nieruchomości wnioskodawcy bez obowiązku spłaty.

Wnioskodawca uważa, że w omawianej sprawie, zgodnie z art. 10 ust. 1 pkt 8 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, źródłem przychodu jest odpłatne zbycie nieruchomości lub ich części oraz udziału w nieruchomości jeżeli nie następuje w wyniku działalności gospodarczej i zostanie dokonane przed upływem pięciu lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpiło nabycie lub wybudowanie. Wnioskodawca stwierdził również, że w jego przypadku nie powstanie obowiązek zapłaty podatku.

W związku z danym stanem faktycznym oraz przedstawionym stanowiskiem, wnioskodawca zdecydował się zapytać organ podatkowy, czy w przypadku planowanego odpłatnego zbycia nieruchomości 2 (własności wnioskodawcy, którą nabył w drodze darowizny) zaistnieje konieczność zapłaty podatku dochodowego od osób fizycznych zgodnie z art. 10 ust. 1 pkt 8 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych?

Stanowisko KIS

Stanowisko wnioskodawcy jest nieprawidłowe. Zgodnie z interpretacją KIS, jeżeli odpłatne zbycie nieruchomości następuje przed upływem 5 lat od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpiło nabycie i nie jest dokonane w wykonywaniu działalności gospodarczej, stanowi źródło przychodu. W przypadku wnioskodawcy, zniesienie współwłasności jest formą nowego nabycia, gdyż w wyniku tego zniesienia wnioskodawca otrzymał nieruchomość, której wartość po dokonanym podziale przekracza wartość udziału, jaki pierwotnie mu przysługiwał. Zatem, jeżeli przy dokonaniu zniesienia współwłasności wystąpiło przysporzenie majątku ponad posiadany udział przed zniesieniem współwłasności, oznacza to, że dla udziału w nieruchomości nabytego w drodze zniesienia współwłasności dniem nabycia będzie dzień, w którym nastąpiło zniesienie współwłasności. Wobec powyższego, dla celów podatku dochodowego, bieg terminu pięcioletniego dla udziału w nieruchomości, nabytego ponad pierwotny udział, rozpoczyna się od dnia zniesienia współwłasności, a nie od dnia nabycia pierwotnego udziału. W związku z tym, jeżeli odpłatne zbycie nieruchomości nastąpi przed upływem 5 lat od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpiło zniesienie współwłasności, wnioskodawca będzie zobowiązany do zapłaty podatku dochodowego od osób fizycznych.

Podsumowanie

Wynikiem interpretacji Krajowej Informacji Skarbowej jest stwierdzenie, że stanowisko wnioskodawcy w sprawie oceny skutków podatkowych opisanego zdarzenia przyszłego jest nieprawidłowe. Wnioskodawca, który nabył nieruchomość w wyniku zniesienia współwłasności, planował jej odpłatne zbycie. KIS uznała, że jeżeli wartość nieruchomości nabytej w wyniku zniesienia współwłasności przekroczyła wartość udziału wnioskodawcy w nieruchomościach przed zniesieniem współwłasności, to dla celów podatku dochodowego bieg terminu pięcioletniego dla udziału w nieruchomości, nabytego ponad udział we współwłasności, należy liczyć od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpiło nabycie w drodze zniesienia współwłasności. W związku z tym, w przypadku przyszłego odpłatnego zbycia nieruchomości, powstanie obowiązek zapłaty podatku.

Źródło: Interpretacja indywidualna z dnia 3 lutego 2023 r., Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej, sygn. 0115-KDIT2.4011.736.2022.2.KC