KIS potwierdziła, że spółka z sektora B+R może pomniejszyć zaliczki na podatek od osób fizycznych od dochodu pracowników, których czas pracy przeznaczony na badania i rozwój wynosi co najmniej 50%. Interpretacja ta stanowi korzystną odpowiedź na zapytanie wnioskodawcy dotyczącego pracownika, który mimo urlopu lub zwolnienia chorobowego, angażuje się w działalność B+R.

Działalność badawczo-rozwojowa B+R

Wnioskodawcą jest spółka z o.o., która prowadzi działalność badawczo-rozwojową. W związku z planowanym dochodem niższym od kwoty przysługującego odliczenia na podstawie art. 18d CIT, Spółka zwróciła się do Ministerstwa Gospodarki (MG) z zapytaniem, czy ma prawo do pomniejszenia kwoty zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych od dochodu jej pracowników ze stosunku pracy. Oczekiwano odpowiedzi na pytanie dotyczące pracownika, który przebywał na urlopie lub zwolnieniu chorobowym, ale jednocześnie przeznaczył ponad 50% rzeczywistego czasu pracy w danym miesiącu na działalność badawczo-rozwojową.

Prawo do odliczenia. Stanowisko KIS

Według KIS spółka ma prawo do pomniejszenia kwoty podlegających przekazaniu na rachunek urzędu skarbowego zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych z tytułu dochodu uzyskanego przez jej pracowników ze stosunku pracy, jak opisano w zdarzeniu przyszłym wniosku. Zgodnie z art. 18db ust. 1 CIT, podatnik, który osiągnął dochód niższy od kwoty przysługującego mu odliczenia na podstawie art. 18d, może pomniejszyć kwotę zaliczek na podatek dochodowy. W przypadku pracowników bezpośrednio zaangażowanych w działalność badawczo-rozwojową, Spółka ma prawo do odliczenia, jeśli czas pracy poświęcony na tę działalność wynosi co najmniej 50% ogólnego czasu pracy w danym miesiącu lub cały czas poświęcony na wykonanie usługi w ramach umowy zlecenia lub umowy o dzieło wynosi co najmniej 50%.

Źródło: Interpretacja indywidualna z dnia 9 lutego 2023 r., Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej, sygn. 0111-KDIB1-3.4010.6.2023.1.JG