W interpretacji indywidualnej ] Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej potwierdził, że obywatel Włoski, który przeniósł swoje miejsce zamieszkania do Polski, ma prawo skorzystać z ulgi na powrót. Istotne znaczenie miało jednak, od kiedy podatnik uznawał Polskę jako centrum interesów osobistych lub gospodarczych (ośrodek interesów życiowych).

Z ziemi włoskiej do Polski

Wnioskodawca, obywatel włoski, przeniósł się do Polski we wrześniu 2021 r., gdzie podpisał umowę o pracę na czas określony. W styczniu 2022 r. złożył deklarację w ambasadzie włoskiej o fakcie, że przestaje być rezydentem we Włoszech. W marcu 2022 r. podpisał umowę o pracę na czas nieokreślony w Polsce. Wnioskodawca zapytał, czy ma prawo skorzystać z ulgi na powrót począwszy od roku 2023 i przez cztery kolejne lata.

Wnioskodawca uważał, że powinien mieć prawo do skorzystania z ulgi na powrót. Argumentował, że mimo przeprowadzenia się do Polski pod koniec 2021 roku, nie uznawał Polski jako swojego miejsca rezydencji. W 2021 roku miał jedynie podpisaną umowę o pracę na okres tymczasowy z brakiem pewności, czy po jej zakończeniu pozostanie w Polsce.

Stanowisko fiskusa

Dyrektor KIS stwierdził, że stanowisko wnioskodawcy jest prawidłowe. Organ zwrócił uwagę, że zgodnie z art. 21 ust. 1 pkt 152 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, wolne od podatku dochodowego są przychody podatnika, który przeniósł miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, do wysokości nieprzekraczającej w roku podatkowym kwoty 85 528 zł, osiągnięte m.in. ze stosunku służbowego, stosunku pracy, pracy nakładczej i spółdzielczego stosunku pracy.

Dyrektor KIS stwierdził, że wnioskodawca posiada obywatelstwo państwa członkowskiego Unii Europejskiej - obywatelstwo włoskie; do 11 stycznia 2022 r. podlegał nieograniczonemu obowiązkowi podatkowemu we Włoszech; od 11 stycznia 2022 r. posiada Pan miejsce stałego zamieszkania wyłącznie w Polsce; w latach 2019, 2020, 2021 poprzedzających bezpośrednio rok w którym przeniósł miejsce zamieszkania do Polski, nie przebywał na terytorium Polski więcej niż 183 dni w każdym z ww. lat.; posiada dokumenty wskazujące na miejsce zamieszkania poza Polską w latach 2019-2021. Zatem wnioskodawca spełni przesłanki do zwolnienia przedmiotowego zgodnie z art. 21 ust. 43 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Wnioskodawcy przysługuje zatem prawo do skorzystania z tzw. "ulgi na powrót", o której mowa w art. 21 ust. 1 pkt 152 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Źródło: Interpretacja indywidualna z dnia 7 lipca 2023 r., Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej, sygn. 0111-KDSB2-1.4011.213.2023.2.MSU