Dyrektor KIS stwierdził, że osoba, która jest zobowiązana do wykonania określonych czynności na rzecz spółki (tj. czynności wykonywanych w ramach stałych powtarzających się świadczeń niepieniężnych), jest zobowiązana do podatku VAT.

Udziałowiec, który jest zobowiązany do świadczenia powtarzających się świadczeń niepieniężnych na rzecz spółki

Osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą, będąca zarejestrowanym podatnikiem VAT, posiada udziały w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością. Zgodnie z umową spółki, jest zobowiązana do świadczenia powtarzających się świadczeń niepieniężnych na rzecz spółki za odpowiednim wynagrodzeniem. Świadczenia te obejmują różne czynności związane z działalnością spółki, takie jak rozliczanie prac podwykonawców, udział w naradach koordynacyjnych na budowie, przygotowanie dokumentacji powykonawczej, rozliczenia finansowe kontraktów itp. Świadczenia mają być wykonywane w wymiarze 64 godzin w miesiącu.

Dodatkowo w stanie faktycznym wskazano: Wynagrodzenie, które Pan otrzymuje od Spółki za wykonywanie czynności w ramach świadczeń niepieniężnych na jej rzecz nie stanowi dla Pana przychodu wymienionego w art. 12 ust. 1-6 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz nie stanowi przychodu, o którym mowa w przepisie art. 13 pkt 2-9 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

W sprawie zadano pytanie: Czy wykonywane przez Pana na rzecz Spółki powtarzające się świadczenia, opisane w pkt 61 część G niniejszego wniosku podlegają opodatkowaniu podatkiem VAT?

Zdaniem wnioskodawcy, czynności wykonywane w ramach stałych powtarzających się świadczeń niepieniężnych na rzecz Spółki nie będą podlegały opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług VAT.

Wnioskodawca działa w charakterze podatnika VAT

Dyrektor KIS nie przychylił się do stanowiska wnioskodawcy. Zdaniem organu wnioskodawca będzie podmiotem świadczącym usługę za wynagrodzeniem, a Spółkę należy uznać za korzystającego z takiej usługi. Z kolei otrzymane wynagrodzenie będzie stanowić należność za te świadczenia.

"Tym samym, w związku z wykonywaniem na rzecz Spółki opisanych we wniosku powtarzających się świadczeń niepieniężnych będzie Pan działał w charakterze podatnika podatku VAT, o którym mowa w art. 15 ust. 1 ustawy, a w konsekwencji wykonywane świadczenia na rzecz Spółki należy uznać za odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju, o których mowa w art. 8 ust. 1 ustawy." - wskazał organ.

Podsumowanie

Interpretacja organu nie jest korzystna dla pytającego, ponieważ stwierdza, że powtarzające się świadczenia niepieniężne wykonywane na rzecz spółki podlegają VAT.

Źródło: Interpretacja indywidualna z dnia 6 lutego 2023 r., Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej, sygn. 0114-KDIP1-1.4012.658.2022.2.IZ