Dyrektor KIS potwierdził, że zbycie w ramach licytacji działki zabudowanej budynkami będzie korzystało ze zwolnienia od podatku na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy o VAT w związku z art. 29a ust. 8 ustawy.

Stan faktyczny

Wnioskodawcą w niniejszej sprawie jest komornik sądowy przy sądzie rejonowym, który prowadzi egzekucję przeciwko spółce jawnej. W związku z brakiem spłaty zadłużenia, wierzyciel złożył wniosek o wyznaczenie terminu licytacji i sprzedaż nieruchomości, która jest przedmiotem egzekucji. Nieruchomość ta to działka o powierzchni 0,21 ha oraz posadowione na niej budynki mleczarni, garażu i innych pomieszczeń.

Wnioskodawca wskazujał na fakt, że dłużna spółka, która jest właścicielem nieruchomości, nie korzystała z niej i nie prowadziła w niej żadnej działalności. Wnioskodawca zadał pytania: 1.Czy Dłużna Spółka (…) Sp. j. przy czynności sprzedaży przedmiotowego prawa własności będzie występowała w charakterze podatnika podatku od towarów i usług? 2.Czy sprzedaż prawa własności tej nieruchomości będzie opodatkowana podatkiem od towarów i usług, czy też zwolniona od tego podatku? 3.Jaka będzie ewentualna stawka podatku od towarów i usług?

Brak VAT

Organ, na podstawie przedstawionych przez Wnioskodawcę faktów, stwierdził, że sprzedaż prawa własności nieruchomości nie będzie opodatkowana podatkiem od towarów i usług.

"transakcja sprzedaży budynku mleczarni oraz budynku garażowego w trybie licytacji komorniczej odbędzie się po upływie 2 lat od pierwszego zasiedlenia i będzie korzystać ze zwolnienia od podatku VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy. Wobec zastosowania zwolnienia od podatku od towarów i usług na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy w związku ze sprzedażą opisanych budynków, bezzasadne jest badanie możliwości korzystania ze zwolnienia od podatku na mocy art. 43 ust. 1 pkt 10a i pkt 2 ustawy, gdyż zwolnienia te mają zastosowanie do dostawy budynków, budowli lub ich części nieobjętej zwolnieniem, o którym mowa w art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy." - wskazał organ.

Podsumowanie

Sprzedaż nieruchomości zabudowanej budynkami mleczarni i garażu nie będzie opodatkowana podatkiem od towarów i usług. Zgodnie z przepisami ustawy o VAT, taka sprzedaż nie podlega opodatkowaniu, jeśli nie jest dokonywana w ramach pierwszego zasiedlenia lub przed nim oraz przed upływem dwóch lat pomiędzy pierwszym zasiedleniem a dostawą budynków, budowli lub ich części.

Interpretacja ta ma zastosowanie dla Wnioskodawcy, czyli Komornika Sądowego, który prowadzi egzekucję wobec Dłużnej Spółki. Organ podatkowy potwierdził, że sprzedaż nieruchomości nie będzie opodatkowana podatkiem od towarów i usług, co oznacza, że nie należy naliczać i odprowadzać tego podatku od wartości sprzedaży nieruchomości.

Źródło: Interpretacja indywidualna z dnia 26 stycznia 2023 r., Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej, sygn. 0114-KDIP4-2.4012.542.2022.2.AA