Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej potwierdził, że stowarzyszenie nie spełnia kryteriów podatnika VAT i nie ma możliwości odliczenia podatku w związku z realizacją operacji w zakresie Poddziałania "(…)" Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Nabycie towarów i usług przez stowarzyszenie w ramach inwestycji

Stowarzyszenie złożyło zapytanie w sprawie możliwości obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego w związku z realizacją projektu pn. Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Stowarzyszenie oczekiwało odpowiedzi na pytanie, czy mają możliwość odliczenia podatku naliczonego wynikającego z faktur dokumentujących nabycie towarów i usług w ramach inwestycji.

Stowarzyszenie nie jest zarejestrowane jako czynny podatnik VAT, zaś zakupione sprzęty i usługi nie będą wykorzystywane przez Wnioskodawcę do wykonywania czynności opodatkowanych.

Nie ma możliwości odliczenia podatku

Stowarzyszenie nie ma możliwości odliczenia podatku naliczonego z faktur dokumentujących nabycie towarów i usług w ramach realizowanej inwestycji. Stowarzyszenie nie prowadzi działalności gospodarczej i nie jest podatnikiem podatku od towarów i usług. Zgodnie z przepisami ustawy o podatku od towarów i usług, podatnikami są osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne, które wykonują samodzielnie działalność gospodarczą. Stowarzyszenie jako zrzeszenie o celach niezarobkowych nie spełnia tych kryteriów.

"Zgodnie z brzmieniem art. 86 ust. 1 ustawy, w związku z art. 88 ust. 4 ustawy, Stowarzyszenie nie będzie miało prawa do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego wykazanej w fakturach dokumentujących zakup towarów i usług związanych z realizacją przedmiotowego projektu." - wskazał organ.

Podsumowanie

Stowarzyszenie nie będzie miało możliwości obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego w związku z realizacją projektu. Stowarzyszenie nie jest zarejestrowanym podatnikiem VAT i nie prowadzi działalności gospodarczej, co wyklucza możliwość odliczenia podatku naliczonego. Wnioskodawca powinien zatem uwzględnić brak możliwości odliczenia podatku w planowanych wydatkach projektu.

Źródło: Interpretacja indywidualna z dnia 1 lutego 2023 r., Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej, sygn. 0112-KDIL3.4012.35.2023.1.EW