Interpretacja Krajowej Informacji Skarbowej (KIS) dotyczy oceny skutków podatkowych związanych z wypłatą zaliczek na poczet zysku komplementariuszowi w trakcie roku podatkowego. KIS stwierdza, że stanowisko wnioskodawcy w tej sprawie jest nieprawidłowe.

Zryczałtowany podatek dochodowy

Spółka komandytowa X posiada dwóch wspólników, w tym komplementariusza będącego osobą fizyczną. Rozpoczęła działalność gospodarczą w styczniu 2022 r. i w trakcie tego roku wypłacała komplementariuszowi zaliczki na poczet udziału w zyskach spółki za 2022 r. Spółka pobierała zryczałtowany 19% podatek dochodowy od tych wypłacanych kwot zaliczek.

Wnioskodawca pyta, czy w świetle opisanego stanu faktycznego spółka komandytowa miała obowiązek poboru zaliczek na podatek dochodowy od wypłacanych w trakcie roku podatkowego komplementariuszowi zaliczek na poczet prognozowanego udziału w zyskach spółki za 2022 rok. Wnioskodawca uważa, że spółka nie miała takiego obowiązku, argumentując, że obowiązek podatkowy wspólników powstaje dopiero w momencie uzyskania przychodu, po podziale zysku spółki.

Wypłata zaliczek na poczet zysku a obowiązki płatnika

KIS nie zgadza się ze stanowiskiem wnioskodawcy. Zgodnie z interpretacją, wypłata zaliczki na poczet udziału w zyskach spółki powoduje powstanie przychodu, o którym mowa w art. 17 ust. 1 pkt 4 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Zarówno spółka komandytowa, jak i komandytowo-akcyjna, która dokonuje wypłaty należności z tytułu udziału w zyskach na rzecz komplementariusza - osoby fizycznej, ma obowiązek poboru zryczałtowanego 19% podatku dochodowego od osób fizycznych, z uwzględnieniem art. 30a ust. 6a-6e ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Źródło: Interpretacja indywidualna z dnia 22 marca 2023 r., Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej, sygn. 0115-KDIT1.4011.100.2023.1.PSZ