W artykule omawiamy możliwość odliczenia podatku CIT od podatku PIT przy wypłacie zysków przez spółkę komandytową. Wnioskodawca zadał KIS pytanie dotyczące wypłaty zysków w formie zaliczek na poczet zysku, które pochodziły z roku podatkowego 2021. Co stwierdził organ?

Wypłata zysków przez spółkę komandytową

Wnioskodawcą jest spółka komandytowa, która stała się podatnikiem podatku dochodowego od osób prawnych od 1 maja 2021 roku. Spółka wypłaciła zyski wspólnikom, od których pobrano 19% podatek PIT. Wypłata zysków dotyczyła okresu po 1 maja 2021 roku, a kwota podatku CIT była znana w momencie wypłaty zysku. Spółka ma nieograniczony obowiązek podatkowy na terytorium RP. Spółka zamknęła księgi rachunkowe i podjęła uchwałę o podziale zysku za rok podatkowy 1 maja 2021 - 31 grudnia 2021. Zysk na rzecz Komplementariusza został wypłacony w trakcie roku podatkowego w formie zaliczek. Wnioskodawca złożył roczne zeznania podatkowe i wypłacił zyski wspólnikom. Pytanie dotyczy okresu końcówki roku kalendarzowego 2022, kiedy .... został wspólnikiem komplementariuszem Spółki. Wypłata zysków nastąpiła w formie zaliczek na poczet zysku, a zyski pochodziły z roku podatkowego 2021, z czego część została wypłacona w okresie, w którym miał status komplementariusza.

Prawo odliczenia podatku CIT

Według odpowiedzi udzielonej przez Krajową Informację Skarbową lub Ministerstwo Finansów, Spółka jako płatnik będzie miała prawo odliczyć wartość podatku CIT zapłaconego przez nią od podatku PIT komplementariusza, proporcjonalnie do udziału komplementariusza w zyskach Spółki.

Źródło: Interpretacja indywidualna z dnia 21 marca 2023 r., Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej, sygn. 0113-KDIPT2-3.4011.858.2022.4.GG