Interpretacja Krajowej Informacji Skarbowej (KIS) wyjaśnia, że podatnicy, którzy nabyli prawo do odliczenia Kosztów Nieodliczonych przed końcem roku podatkowego rozpoczynającego się przed dniem 1 stycznia 2022 r., zachowują to prawo po dniu 31 grudnia 2021 r. Zgodnie z interpretacją, Koszty Usług poniesione po 1 stycznia 2022 r. nie wpływają na limit odliczenia Kosztów Nieodliczonych.

Stan faktyczny

H. (Polska) sp. z o.o., podatnik podatku dochodowego od osób prawnych, prowadzi działalność w specjalnej strefie ekonomicznej (SSE). W latach 2019-2021 wartość Kosztów Usług ponoszonych przez Wnioskodawcę na rzecz Podmiotów Powiązanych przewyższała w każdym z tych lat limit odliczenia tych kosztów. W związku z uchyleniem z dniem 1 stycznia 2022 r. art. 15e ustawy o CIT, Wnioskodawca powziął wątpliwości w zakresie sposobu odliczenia po tym dniu Kosztów Nieodliczonych poniesionych w okresie obowiązywania art. 15e Ustawy o CIT.

Stanowisko i pytanie wnioskodawcy

Wnioskodawca uważa, że jest uprawniony do pomniejszenia podstawy opodatkowania poprzez uwzględnienie w kosztach uzyskania przychodów Kosztów Nieodliczonych do wysokości limitu obliczonego na dany rok podatkowy zgodnie z zasadami wynikającymi art. 15e ust. 1 i 12 ustawy o CIT w brzmieniu obowiązującym do dnia 31 grudnia 2021 r. bez uwzględniania w ww. limicie bieżących Kosztów Usług. Ponadto, Spółka będzie uprawniona do rozliczania tej nadwyżki w oparciu o zasadę FIFO, tj. w pierwszej kolejności rozliczając w kosztach uzyskania przychodów danego roku podatkowego Koszty Nieodliczone z lat ubiegłych, które zostały poniesione najwcześniej.

W związku z danym stanowiskiem oraz przedstawionym stanem faktycznym, wnioskodawca zdecydował się zapytać organ podatkowy, czy w latach podatkowych rozpoczynających się po dniu 31 grudnia 2021 r. jest bądź będzie uprawniony do pomniejszenia podstawy opodatkowania poprzez uwzględnienie w kosztach uzyskania przychodów Kosztów Nieodliczonych do wysokości limitu obliczonego na dany rok podatkowy zgodnie z zasadami wynikającymi z art. 15e ust. 1 i 12 Ustawy o CIT w brzmieniu obowiązującym do dnia 31 grudnia 2021 r., bez uwzględniania w ww. limicie bieżących Kosztów Usług?

Stanowisko KIS

W odpowiedzi na zadane pytanie, Krajowa Informacja Skarbowa potwierdziła stanowisko Wnioskodawcy. Odstąpiła ona jednak od uzasadnienia prawnego tej oceny, stąd też przyjąć można, że zgodnie z art. 60 ust. 1 Ustawy Nowelizującej, podatnicy, którzy przed 1 stycznia 2022 r. nabyli prawo do odliczenia kosztów na podstawie art. 15e ust. 9 Ustawy o CIT, zachowują to prawo po dniu 31 grudnia 2021 r. W konsekwencji, bieżące Koszty Usług poniesione po 1 stycznia 2022 r. nie wpływają na limit odliczenia kosztów z lat wcześniejszych. Jednocześnie należy wskazać, że przy kalkulacji limitu dla Kosztów Nieodliczonych nie należy uwzględniać bieżących Kosztów Usług poniesionych po 1 stycznia 2022 r.

Podsumowanie

Wynikiem interpretacji Krajowej Informacji Skarbowej jest potwierdzenie, że podatnicy, którzy przed końcem roku podatkowego rozpoczynającego się przed dniem 1 stycznia 2022 r. nabyli prawo do odliczenia kosztów na podstawie art. 15e ust. 9, zachowują uprawnienie do odliczenia w zakresie i na zasadach określonych w tym przepisie. Oznacza to, że mogą oni odliczyć koszty w kolejnych 5 latach podatkowych w ramach obowiązujących w danym roku limitów. Przykładowo, podatnik ustalając w roku 2022 prawo do odliczenia kosztów uprzednio wyłączonych na podstawie art. 15e ustawy o CIT, ustala limit odliczenia przypadający na rok 2022, zgodnie z zasadami określonymi w tym przepisie.

Źródło: Interpretacja indywidualna z dnia 2 lutego 2023 r., Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej, sygn. 0111-KDIB1-1.4010.811.2022.1.SH