Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej (KIS) rozpatrywał pytanie podatnika o możliwość odliczenia wydatków związanych z pobytem osoby z niepełnosprawnością w zakładzie opiekuńczo-leczniczym w ramach ulgi rehabilitacyjnej. Czy potwierdził możliwość odliczenia tych wydatków od podatku dochodowego od osób fizycznych?

Pobyt w zakładzie opiekuńczo-leczniczym

Osoba zadająca pytanie jest podatnikiem, który przebywa w zakładzie opiekuńczo-leczniczym od stycznia 2021 roku. Osoba ta ma orzeczenie o niepełnosprawności, które zostało wydane we wrześniu 2022 roku. Wydatki związane z pobytem w zakładzie opiekuńczo-leczniczym zostały poniesione przez pytającego i potwierdzone fakturami wystawionymi przez zakład. Podatnik chce rozliczyć te wydatki z w zeznaniu rocznym PIT w ramach ulgi rehabilitacyjnej.

Pobyt w zakładzie opiekuńczo-leczniczym a ulga rehabilitacyjna

Według Dyrektora KIS, wydatki związane z pobytem w zakładzie opiekuńczo-leczniczym osoby z niepełnosprawnością mogą być odliczone w ramach ulgi rehabilitacyjnej w zeznaniu PIT za rok 2022.

Podstawą prawną dla takiego odliczenia jest art. 26 ust. 1 pkt 6 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Fiskus powołuje się również na art. 26 ust. 7a ustawy, który określa rodzaje wydatków na cele rehabilitacyjne uprawniające do odliczeń od dochodu przed opodatkowaniem, oraz na zasady i warunki dokonywania tych odliczeń określone w ust. 7 i 7b-7g tego artykułu.

"Z przedstawionego we wniosku oraz jego uzupełnieniu opisu zdarzenia przyszłego wynika, że posiada Pani orzeczenie o stopniu niepełnosprawności i ponosi Pani koszty swojego pobytu w zakładzie opiekuńczo-leczniczym. Wydatki za pobyt udokumentowane są fakturami, zawierającymi Pani dane jako osoby kupującej usługę. Zakład opiekuńczo-leczniczy, w którym Pani przebywa, podlega ustawie z 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej i posiada status prawny zakładu opiekuńczo-leczniczego.

Mając na uwadze przedstawiony we wniosku opis zdarzenia przyszłego oraz powołane przepisy prawa, stwierdzić należy, że będzie Pani mogła w ramach ulgi rehabilitacyjnej odliczyć od dochodu w swoim zeznaniu rocznym składanym za 2022 r. wydatki poniesione w 2022 r. na pobyt w zakładzie opiekuńczo-leczniczym." - wskazał organ.

Podsumowanie

Z udzielonej interpretacji wynika, że pytający będzie mógł odliczyć koszt pobytu w zakładzie opiekuńczo-leczniczym osoby z niepełnosprawnością w ramach ulgi rehabilitacyjnej w zeznaniu PIT za rok 2022. Wydatki te będą mogły być uwzględnione jako odliczenie od dochodu przed opodatkowaniem na podstawie art. 26 ust. 1 pkt 6 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Jest to korzystne dla pytającego, ponieważ pozwoli mu to zmniejszyć podstawę opodatkowania i obniżyć wysokość podatku dochodowego.

Źródło: Interpretacja indywidualna z dnia 2 marca 2023 r., Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej, sygn. 0112-KDIL2-1.4011.981.2022.2.MKA