Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej (KIS) potwierdził, że wydatki poniesione przez Wnioskodawcę w celu zorganizowania wycieczki dla pracowników i członków rodzin pracowników z ZFŚS nie będą stanowić dla pracowników przychodu ze stosunku pracy i tym samym Wnioskodawca nie będzie zobowiązany do obliczenia i pobrania zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych.

Wydatki na wycieczkę integracyjną

Wnioskodawca złożył zapytanie do Dyrektora KIS, dotyczące wydatków poniesionych na organizację wycieczki integracyjnej dla pracowników i członków ich rodzin. W zapytaniu Wnioskodawca przedstawił, że wycieczka będzie finansowana częściowo ze środków Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych (ZFŚS), a częściowo przez pracowników. Wnioskodawca pytał, czy wydatki te będą traktowane jako przychód ze stosunku pracy i czy będzie musiał odliczyć i pobrać zaliczkę na podatek dochodowy od osób fizycznych.

Brak przychodu i podatku

Zgodnie z odpowiedzią udzieloną przez KIS, wydatki poniesione przez Wnioskodawcę na organizację wycieczki integracyjnej nie będą stanowić dla pracowników przychodu ze stosunku pracy. Organ uzasadnił to tym, że wycieczka ma charakter dobrowolny i powszechnie dostępny dla wszystkich uprawnionych pracowników. Ponadto, wycieczka ma służyć integracji pracowników i poprawie atmosfery w pracy, co wpływa na efektywność pracy oraz wzajemne relacje służbowe. Integracja załogi jest w interesie pracodawcy, dlatego wydatki poniesione na organizację wycieczki nie będą traktowane jako świadczenie na rzecz pracowników.

Podsumowanie

Z udzielonej interpretacji wynika, że wydatki poniesione przez Wnioskodawcę na organizację wycieczki integracyjnej dla pracowników i członków ich rodzin nie stanowią przychodu ze stosunku pracy. Oznacza to, że Wnioskodawca nie będzie zobowiązany do obliczenia i pobrania zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych.

Źródło: Interpretacja indywidualna z dnia 23 marca 2023 r., Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej, sygn. 0112-KDIL2-1.4011.183.2023.1.SN