Osoba, która otrzymała spadek po swojej zmarłej matce i sprzedała dziedziczone mieszkanie, może być zobowiązana do zapłaty podatku dochodowego od osób fizycznych. Takie stanowisko przyjął organ administracji skarbowej w odpowiedzi na pytanie zadane przez osobę zainteresowaną. Interpretacja ta wyjaśnia, że sprzedaż nieruchomości generuje obowiązek podatkowy, chyba że przepisy szczególne stanowią inaczej. Artykuł analizuje tę interpretację oraz jej konsekwencje dla podobnych przypadków dziedziczenia i sprzedaży nieruchomości.

Stan faktyczny:

Osoba składająca zapytanie o interpretację to osoba, która otrzymała spadek po swojej zmarłej matce. Spadek obejmował mieszkanie w miejscowości S, na które składała się połowa udziału, drugą połowę odziedziczył jej brat. Mieszkanie zostało sprzedane, a wartość sprzedaży wyniosła 350 000 zł. Osoba zadająca pytanie otrzymała udział w wysokości 175 000 zł. Matka była właścicielką całego mieszkania od grudnia 2017 r. Po śmierci ojca, matka odziedziczyła 4/6 majątku, a pozostałe 1/6 przypadło osobie zadającej pytanie oraz jej bratu. Osoba zadająca pytanie zamieszkuje obecnie w Grecji.

Stanowisko KIS:

W odpowiedzi na pytanie zadane przez osoba zadającą pytanie, organ administracji skarbowej KIS stwierdził, że w związku ze sprzedażą mieszkania istnieje obowiązek zapłaty podatku dochodowego od osób fizycznych. Organ odwołał się do przepisów dotyczących opodatkowania dochodów z tytułu zbycia nieruchomości, w szczególności do art. 10 ust. 1 pkt 8 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Zgodnie z tym przepisem, dochody z tytułu zbycia nieruchomości są opodatkowane, chyba że przepisy szczególne stanowią inaczej. Organ administracji skarbowej uznał, że w przypadku osoby zadającej pytanie nie miała zastosowanie żadna z przewidzianych w ustawie zwolnień od podatku dochodowego od osób fizycznych. W związku z tym, osoba jest zobowiązana do zapłaty podatku od zysku uzyskanego ze sprzedaży mieszkania.

Podsumowanie:

Na podstawie udzielonej interpretacji wynika, że osoba, która otrzymała spadek po zmarłej matce i sprzedała mieszkanie, jest zobowiązana zapłacić podatek dochodowy od osób fizycznych od uzyskanego zysku. W związku z tym, osoba powinna rozważyć uregulowanie zobowiązania podatkowego związane z tą transakcją. Dla organów administracji skarbowej interpretacja oznacza, że osoba zadająca pytanie powinna zgłosić i uregulować swoje zobowiązania podatkowe związane z zyskiem uzyskanym ze sprzedaży mieszkania. Interpretacja ta może również stanowić precedens dla podobnych przypadków, gdzie osoby otrzymują spadek po zmarłych bliskich i dokonują sprzedaży dziedziczonej nieruchomości.

Źródło: Interpretacja indywidualna z dnia 16 stycznia 2023 r., Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej, sygn. 0112-KDIL2-1.4011.893.2022.2.MB