Interpretacja Krajowej Informacji Skarbowej (KIS) dotycząca dobrowolnego umorzenia udziałów bez wynagrodzenia wyjaśnia, że taka operacja nie generuje przychodu na gruncie ustawy o CIT. Wnioskodawca, zbywając udziały bez otrzymania wynagrodzenia, nie osiąga definitywnego przysporzenia majątkowego, co jest kluczowym warunkiem dla uznania transakcji za generującą przychód.

Umorzenie udziałów bez wynagrodzenia

Spółka X Sp. z o.o., będąca podatnikiem podlegającym w Polsce nieograniczonemu obowiązkowi podatkowemu, planuje dokonać dobrowolnego umorzenia części udziałów posiadanych przez Wspólnika, bez wypłaty wynagrodzenia. Wspólnik jest polskim rezydentem podatkowym i podlega obowiązkowi podatkowemu zgodnie z art. 3 ust. 1 ustawy o CIT. Wnioskodawca posiada 36,76% udziałów w Spółce, a planowane umorzenie udziałów ma na celu zmianę proporcji udziałów w kapitale Spółki. Wnioskodawca zapytał, czy w opisanym zdarzeniu przyszłym, w wyniku dobrowolnego zbycia części udziałów bez wypłaty wynagrodzenia, w celu dokonania ich umorzenia przez Spółkę, dojdzie po jego stronie do powstania przychodu na gruncie ustawy o CIT.

Wnioskodawca jest zdania, że w wyniku dobrowolnego zbycia udziałów posiadanych przez Wspólnika, bez wypłaty wynagrodzenia, w celu dokonania ich umorzenia przez Spółkę, po jego stronie nie powstanie przychód na gruncie ustawy o CIT. Argumentuje to tym, że nie osiąga definitywnego przysporzenia majątkowego, co jest kluczowym warunkiem dla uznania transakcji za generującą przychód.

Nie powstaje przychód

Krajowa Informacja Skarbowa zgadza się ze stanowiskiem Wnioskodawcy. Zgodnie z interpretacją, dobrowolne umorzenie udziałów bez wynagrodzenia nie generuje przychodu na gruncie ustawy o CIT. KIS podkreśla, że aby dane przysporzenie majątkowe mogło zostać uznane za przychód podlegający opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób prawnych, powinno mieć ono konkretny wymiar i definitywny charakter. W przypadku dobrowolnego umorzenia udziałów bez wynagrodzenia, Wnioskodawca nie otrzymuje żadnych realnych, określonych wartości w sensie ekonomicznym, co oznacza, że nie ma przesłanek do uznania, że powstaje przychód podlegający opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób prawnych.

Źródło: Interpretacja indywidualna z dnia 20 stycznia 2023 r., Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej, sygn. 0111-KDIB2-1.4010.721.2022.1.AS