Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej (KIS) potwierdził możliwość uznania kosztów wynajmu mieszkania za koszty uzyskania przychodu w prowadzeniu działalności gospodarczej.

Możliwość uznania kosztów wynajmu mieszkania za koszty uzyskania przychodu

Wnioskodawca, prowadzący jednoosobową działalność gospodarczą w branży IT, skierował pytanie do Krajowej Informacji Skarbowej (KIS) dotyczące możliwości uznania kosztów wynajmu mieszkania za koszty uzyskania przychodu.

Wnioskodawca posiada nieograniczony obowiązek podatkowy w Polsce i obecnie rozlicza się na podstawie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych. Wnioskodawca nie wyklucza zmiany tej formy opodatkowania w przyszłości.

Aby świadczyć usługi konsultingowe dla kontrahenta, który ma siedzibę w innym miejscu, Wnioskodawca zamierza zmienić miejsce zamieszkania i wynająć mieszkanie w pobliżu siedziby kontrahenta. Wnioskodawca podkreśla, że samodzielnie pokryje koszty najmu nieruchomości.

Organ z korzyścią dla podatnika

Organ odpowiedział na zapytanie Wnioskodawcy, potwierdzając, że koszt wynajmu mieszkania może być uznany za koszt uzyskania przychodu. W uzasadnieniu interpretacji indywidualnej, Dyrektor KIS powołał się na przepisy ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz na orzecznictwo sądów administracyjnych, które potwierdzają możliwość zaliczenia kosztów wynajmu mieszkania do kosztów uzyskania przychodów. KIS podkreślił jednocześnie konieczność udokumentowania tych wydatków przez Wnioskodawcę.

"Odnosząc powyższe do Pana sprawy, wskazuję, że o ile powodem wynajęcia lokalu było nawiązanie współpracy z podmiotem gospodarczym, na rzecz którego świadczy Pan usługi, a którego siedziba znajduje się poza miejscowością, w której Pan zamieszkuje i na stałe przebywa, to wydatki poniesione z tego tytułu, jako niemające charakteru wydatków osobistych, spełniające przesłanki określone w art. 22 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, mogą stanowić koszty uzyskania przychodów. Reasumując - w przyszłości, gdy Pana działalność gospodarcza nie będzie opodatkowana ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych i będzie opodatkowana podatkiem dochodowym od osób fizycznych (podatek liniowy, zasady ogólne), wydatki ponoszone przez Pana na wynajem mieszkania będą mogły - w myśl art. 22 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych - zostać zaliczone do kosztów uzyskania przychodów." - wskazał organ.

Podsumowanie:

Wynikające z interpretacji wnioski mają znaczenie zarówno dla pytającego, jak i dla organów administracji skarbowej. Dla Wnioskodawcy oznacza to potwierdzenie możliwości uznania wydatków na wynajem mieszkania za koszty uzyskania przychodu w prowadzonej działalności gospodarczej. Ta interpretacja pozwoli Wnioskodawcy na skorzystanie z ulgi podatkowej i obniżenie podstawy opodatkowania. Natomiast dla organów administracji skarbowej interpretacja stanowi wytyczne dotyczące możliwości uznania kosztów wynajmu mieszkania jako kosztów uzyskania przychodu, które mogą być potwierdzone w przypadku dalszych kontroli podatkowych.

Źródło: Interpretacja indywidualna z dnia 3 marca 2023 r., Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej, sygn. 0112-KDIL2-2.4011.943.2022.2.AA