Podatnik pracujący w Norwegii, przebywający tam ponad 300 dni w roku i posiadający tam rezydencję podatkową, nie musi rozliczać się w Polsce, choć nowe przepisy dotyczące podwójnego opodatkowania między oboma krajami weszły w życie - potwierdził Dyrektor KIS.

Norweska rezydencja podatkowa, a ryzyko podwójnego opodatkowania

Podatnik przebywa w Norwegii od 2015 r. i jest zatrudniony na podstawie umowy o pracę. Spędza w Norwegii ponad 300 dni w roku, a pozostałe dni dzieli między Polskę a inne kraje, gdzie spędza wakacje. Posiada adres zameldowania, pozwolenie na pracę i pobyt na czas nieokreślony w Norwegii. W Polsce ma żonę i dwóch synów, ale nie posiada tam żadnych nieruchomości. Jego życie zawodowe i gospodarcze jest w 100% związane z Norwegią, gdzie ma nieograniczony obowiązek podatkowy. Posiada również norweską rezydencję podatkową. Na terenie Polski wnioskodawca ma adres zameldowania na pobyt stały. Również w Norwegii posiada adres zameldowania na pobyt stały - i to w Norwegii jest jego centrum interesów gospodarczych.

W związku z tym, zadano pytanie: W którym państwie winna być ustalona Pana rezydencja podatkowa w roku podatkowym 2022 w związku ze zmianą przepisów dotyczących podwójnego opodatkowania pomiędzy Polską a Norwegią?

Rezydencja podatkowa w Norwegii

Według organu, rezydencja podatkowa podatnika powinna być ustalona w Norwegii, zgodnie z indywidualną interpretacją podatkową wydaną na rok podatkowy 2021. Organ powołuje się na fakt, że podatnik ma stałe miejsce zamieszkania w Norwegii, gdzie przebywa ponad 300 dni w roku, oraz na to, że wszystkie jego dochody pochodzą z Norwegii, gdzie posiada nieograniczony obowiązek podatkowy. Przy tym jego żona i dzieci odwiedzają go w Norwegii, a nie odwrotnie.

"Biorąc powyższe pod uwagę, należy stwierdzić, że skoro posiada Pan norweską rezydencję podatkową i w roku podatkowym 2022 nie przebywał Pan na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej dłużej niż 183 dni, a jednocześnie nie posiadał Pan ośrodka interesów życiowych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (bo Pana ośrodek interesów życiowych jest w Norwegii), brak jest przesłanek uprawniających do uznania Pana za osobę mającą miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w rozumieniu cyt. art. 3 ust. 1a ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. W konsekwencji, na terytorium Polski mógłby mieć Pan jedynie ograniczony obowiązek podatkowy, o którym mowa w art. 3 ust. 2a ww. ustawy, objawiający się w podleganiu obowiązkowi podatkowemu tylko od dochodów (przychodów) osiąganych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej - których jednak w przedmiotowym okresie - jak Pan wskazał - nie osiągnął." - wskazał organ.

Podsumowanie

Z interpretacji podatkowej wynika, że rezydencja podatkowa podatnika została ustalona w Norwegii. Oznacza to, że podatnik nie ma obowiązku rozliczania się w Polsce i jego sytuacja podatkowa nie ulega zmianie pomimo nowych przepisów dotyczących podwójnego opodatkowania pomiędzy Polską a Norwegią. Dla podatnika oznacza to kontynuację rozliczeń podatkowych w Norwegii, gdzie posiada adres zameldowania, rezydencję podatkową i większość swoich dochodów.

Źródło: Interpretacja indywidualna z dnia 6 marca 2023 r., Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej, sygn. 0112-KDIL2-1.4011.126.2023.1.SN