Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej (KIS) potwierdził, że korzystanie z samochodu służbowego przez Burmistrza w celu dojazdu z miejsca zamieszkania do miejsca pracy oraz parkowania go po zakończeniu obowiązków służbowych, nie stanowi nieodpłatnego świadczenia i jest zgodny z prawem podatkowym. Wynika to z charakteru pracy Burmistrza, który musi być dyspozycyjny i mobilny w wykonywaniu swoich obowiązków.

Burmistrz, który jest uprawniony do używania samochodu służbowego

Kierownik Urzędu Miejskiego – Burmistrz, jest uprawniony do używania samochodu służbowego. Zgodnie z regulaminem korzystania z samochodów służbowych w Urzędzie, samochody te mogą być wykorzystywane wyłącznie do celów służbowych. Burmistrzowi oraz Zastępcy Burmistrza może być przydzielony samochód służbowy do wyłącznej dyspozycji w celu realizacji obowiązków służbowych. Ponadto, Burmistrz oraz Zastępca Burmistrza mogą korzystać z samochodu służbowego do codziennego dojazdu do miejsca pracy i powrotu do miejsca zamieszkania, co uważa się za przejazdy służbowe. Samochody służbowe mogą być również garażowane lub parkowane w miejscu zamieszkania Burmistrza oraz Zastępcy Burmistrza, pod warunkiem odpowiedniego zabezpieczenia przed kradzieżą lub uruchomieniem przez osoby niepowołane. Koszty eksploatacji i utrzymania samochodów służbowych ponosi Urząd.

Zgodnie z ustawą o samorządzie gminnym, Burmistrz jest organem wykonawczym gminy i kieruje bieżącymi sprawami gminy. Do zakresu działania gminy należą sprawy publiczne o znaczeniu lokalnym, które nie są zastrzeżone ustawami na rzecz innych podmiotów. Gmina wykonuje zadania zlecone z zakresu administracji rządowej oraz zadania własne, w tym zaspokajanie zbiorowych potrzeb wspólnoty.

Charakter zadań służbowych Burmistrza wymaga jego dyspozycyjności i mobilności. Uczestniczy on w wielu spotkaniach zarówno na terenie gminy, jak i poza nią, w różnych godzinach, także poza standardowym czasem pracy Urzędu. Przejazdy samochodem służbowym z miejsca zamieszkania do miejsca pracy i odwrotnie, oraz parkowanie samochodu w miejscu zamieszkania, umożliwiają Burmistrzowi efektywne i sprawne wypełnianie powierzonych zadań.

W tym stanie sprawy zadano pytanie: Czy wykorzystywanie samochodu służbowego do przejazdu z miejsca zamieszkania Burmistrza do miejsca wykonywania pracy i odwrotnie, wraz z parkowaniem po zakończeniu wykonywania obowiązków służbowych w miejscu zamieszkania, stanowi nieodpłatne świadczenie w rozumieniu art. 12 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych?

Nie stanowi nieodpłatnego świadczenia

Według Dyrektora KIS, wykorzystywanie samochodu służbowego przez Burmistrza do przejazdu z miejsca zamieszkania do miejsca pracy i odwrotnie, wraz z parkowaniem po zakończeniu wykonywania obowiązków służbowych w miejscu zamieszkania, nie stanowi nieodpłatnego świadczenia w rozumieniu ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Przejazdy te wynikają z charakteru pracy Burmistrza i są związane z realizacją jego obowiązków służbowych, a samochód służbowy umożliwia sprawne i efektywne wykonywanie tych zadań. Burmistrz, korzystając z samochodu służbowego w opisany sposób, pozostaje dyspozycyjny i mobilny, co odpowiada celowi służbowemu.

"W konsekwencji stwierdzić należy, że jeżeli przejazdy odbywają się wyłącznie w celach służbowych, dla których to powierzony został Burmistrzowi samochód służbowy, to wykorzystywanie tego samochodu do przejazdu z miejsca zamieszkania Burmistrza do miejsca wykonywania pracy i odwrotnie (wraz z parkowaniem w miejscu zamieszkania) nie stanowi nieodpłatnego świadczenia w rozumieniu art. 12 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Powyższe oznacza, że na Państwu, jako płatniku, nie ciąży obowiązek pobierania i odprowadzania zaliczek na podatek dochodowy z tego tytułu." - wskazał organ.

Podsumowanie

Interpretacja potwierdza, że wykorzystywanie samochodu służbowego przez Burmistrza do przejazdu z miejsca zamieszkania do miejsca pracy i odwrotnie, wraz z parkowaniem po zakończeniu wykonywania obowiązków służbowych w miejscu zamieszkania, nie stanowi nieodpłatnego świadczenia. Przejazdy te są ściśle związane z charakterem pracy Burmistrza i umożliwiają efektywne wypełnianie powierzonych zadań. Oznacza to, że Burmistrz może korzystać z samochodu służbowego w opisany sposób, a koszty eksploatacji i utrzymania samochodu ponosi Urząd. Takie stanowisko ma zastosowanie w przypadku Burmistrzów oraz Zastępców Burmistrzów, którzy wykonują podobne obowiązki i mają podobne uprawnienia do korzystania z samochodów służbowych.

Źródło: Interpretacja indywidualna z dnia 9 marca 2023 r., Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej, sygn. 0112-KDIL2-1.4011.49.2023.1.KF