Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej potwierdził, że podatnik, który zakupił i zamontował nowe panele fotowoltaiczne na swoim gruncie, może skorzystać z korzystnego rozwiązania podatkowego, które pozwala mu odliczyć całą wartość inwestycji od podstawy opodatkowania w jednym roku.

Farma fotowoltaiczna, a podatek

Podatnik zakupił od firmy zewnętrznej fabrycznie nowe panele fotowoltaiczne wraz z konstrukcją stalową zamocowaną w gruncie. Wartość netto inwestycji wyniosła 31 200,00 PLN za konstrukcję stalową z montażem oraz 141 300,00 PLN za moduły fotowoltaiczne i zasilającą linię kablową. Wnioskodawca otrzymał faktury zaliczkowe w październiku i listopadzie 2022 roku o łącznej wartości netto 172 500,00 PLN, które zostały opłacone.

Panele fotowoltaiczne zostały wprowadzone do ewidencji środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych w listopadzie 2022 roku. Farma fotowoltaiczna jest używana w działalności gospodarczej podatnika od listopada 2022 roku.

W związku z tym, wnioskodawca zadał pytanie: Czy jest Pan uprawniony do dokonania jednorazowego odpisu amortyzacyjnego zakupionej i zamontowanej na Pana gruncie farmy fotowoltaicznej na podstawie art. 22k ust. 14-21 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych?

Możliwość dokonania jednorazowego odpisu amortyzacyjnego środka trwałego

Według Dyrektora KIS, podatnik jest uprawniony do dokonania jednorazowego odpisu amortyzacyjnego zakupionej i zamontowanej na własnym gruncie farmy fotowoltaicznej o wartości ponad 10 000,00 PLN. Z uwagi na to, że farma fotowoltaiczna jest fabrycznie nowa i zakwalifikowana jako środek trwały, podatnik może skorzystać z jednorazowego odpisu amortyzacyjnego.

"Odnosząc powyższe uregulowania prawne do opisanego we wniosku stanu faktycznego należy stwierdzić, że skoro przedmiotowa farma fotowoltaiczna spełnia przesłanki zawarte w art. 22k ust. 14 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, tj. - jak wskazano we wniosku - jest fabrycznie nowa, została prawidłowo zaliczona do grupy 6 Klasyfikacji Środków Trwałych (symbol KŚT 669 - pozostałe urządzenia nieprzemysłowe), została nabyta oraz została wprowadzona do ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych w 2022 r., to ma Pan prawo dokonać jednorazowego odpisu amortyzacyjnego w łącznej kwocie do 100 000 zł." - wskazał organ w interpretacji.

Podsumowanie

Zgodnie z interpretacją, podatnik jest uprawniony do dokonania jednorazowego odpisu amortyzacyjnego zakupionej i zamontowanej na własnym gruncie farmy fotowoltaicznej. To oznacza, że podatnik może odliczyć całą wartość farmy fotowoltaicznej od podstawy opodatkowania w jednym roku podatkowym. Dla podatnika oznacza to korzystne skutki podatkowe.

Źródło: Interpretacja indywidualna z dnia 8 marca 2023 r., Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej, sygn. 0113-KDIPT2-1.4011.977.2022.3.KD