Dyrektor KIS potwierdził, że organizator konkursu będzie płatnikiem podatku, stosownie do art. 41 ust. 4 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Organizator loterii promocyjnej na zlecenie gminy

Wnioskodawca, który jest organizatorem loterii promocyjnej na zlecenie Gminy, wystąpił z wnioskiem do Dyrektora KIS o udzielenie interpretacji, dotyczącej kwestii związanych z loterią. We wniosku wskazano, że Gmina zamierza jak co roku urządzić loterię promocyjną w myśl przepisów ustawy o grach hazardowych, mającą na celu promowanie świadomego rozliczania podatku PIT, poprzez wskazanie Gminy, jako miejsca zamieszkania podatników. Całość czynności związanych z urządzaniem loterii Gmina powierza wyspecjalizowanej spółce - Wnioskodawcy.

Gmina zamierza ufundować nowe mieszkanie wstanie deweloperskim. Wnioskodawca opisał szczegółowo planowane przedsięwzięcie, w tym działania, jakie ma podjąć w ramach organizacji loterii.

W tym stanie sprawy wnioskodawca zwrócił się z wnioskiem o wydanie interpretacji indywidualnej w zakresie obowiązków podatkowych w zakresie PIT - kto będzie płatnikiem podatku oraz na kim będą ciążyły obowiązki podatkowe.

Wnioskodawca będzie płatnikiem podatku

W odpowiedzi na zapytanie Wnioskodawcy, organ administracji skarbowej przedstawił swoje stanowisko odnośnie poszczególnych kwestii. Zgodnie z tym stanowiskiem, Na wnioskodawcy będą ciążyły obowiązki płatnika z tytułu opisanej loterii promocyjnej.

"Biorąc pod uwagę przedstawiony we wniosku opis zdarzenia przyszłego oraz powołane przepisy prawa stwierdzić należy, że Państwo - organizator loterii promocyjnej, będziecie odpowiadać za zorganizowanie i przeprowadzenie loterii z uwzględnieniem wszystkich formalności, w tym m.in. za przeprowadzenie procedury uzyskania zezwolenia na urządzenie loterii promocyjnej. W świetle powyższego należy stwierdzić, że w przedstawionym zdarzeniu przyszłym płatnikiem zryczałtowanego podatku dochodowego są Państwo. Na podstawie art. 30 ust. 1 pkt 2 w zw. z art. 41 ust. 4 i art. 42 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, będzie na Państwu ciążył obowiązek obliczenia i pobrania od podatnika zryczałtowanego podatku dochodowego od osób fizycznych i wpłacenia go we właściwym terminie organowi podatkowemu." - wskazał organ.

Podsumowanie

Wnioskodawca otrzymał informację, że jako organizator loterii promocyjnej będzie ponosił obowiązki płatnika, w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych. Interpretacja ta ma zastosowanie dla Wnioskodawcy i wpływa na jego obowiązki podatkowe w związku z organizacją loterii promocyjnej.

Źródło: Interpretacja indywidualna z dnia 13 marca 2023 r., Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej, sygn. 0113-KDIPT2-3.4011.947.2022.3.JŚ