Dyrektor KIS potwierdził, że wnioskodawca, w stosunku do projektu polegającego na kompleksowym uzbrajaniu terenu w infrastrukturę, może skorzystać ze zwolnienia podmiotowego na mocy prawa do korzystania ze zwolnienia podmiotowego, zgodnie z art. 113 ust. 1 ustawy o VAT.

Kompleksowe uzbrajanie terenu inwestycyjnego

Wnioskodawca, który prowadzi działalność gospodarczą pod firmą, złożył wniosek o dofinansowanie w ramach pewnego konkursu. Przedmiotem projektu jest kompleksowe uzbrajanie terenu inwestycyjnego, polegające na zagospodarowaniu terenu poprzez budowę infrastruktury wodno-kanalizacyjnej, energetycznej oraz układu komunikacyjnego.

Firma nie jest płatnikiem podatku VAT z uwagi na wielkość osiąganych przychodów. Wnioskodawca chciał uzyskać indywidualną interpretację, czy może korzystać ze zwolnienia podmiotowego zgodnie z art. 113 ust. 1 ustawy o VAT w związku z realizacją tego projektu.

Wnioskodawca może korzystać ze zwolnienia podmiotowego

Zgodnie z odpowiedzią udzieloną przez Dyrektora KIS, Wnioskodawca może korzystać ze zwolnienia podmiotowego w stosunku do realizowanego projektu, na mocy prawa do korzystania ze zwolnienia podmiotowego zgodnie z art. 113 ust. 1 ustawy o VAT Wnioskodawca nie jest płatnikiem podatku VAT z uwagi na wielkość osiąganych przychodów oraz zastosował się do warunków zwolnienia określonych w art. 113 ust. 1 ustawy o VAT.

"Fakt realizowania opisanego we wniosku projektu inwestycyjnego, którego źródłem finansowania są środki pozyskane w ramach projektu nr (…) pt. (…) pozostaje bez wpływu na korzystanie ze zwolnienia o którym mowa w art. 113 ust. 1 ustawy o VAT. Zaznaczyć jednakże należy, że jeżeli wartość sprzedaży przekroczy u Pana kwotę 200.000 zł, zwolnienie utraci moc począwszy od czynności, którą zostanie przekroczona ta kwota. Wskazania wymaga również, że utraci Pan prawo do zwolnienia podmiotowego w przypadku wykonania jakiejkolwiek czynności wymienionej w art. 113 ust. 13 ustawy." - wskazał organ.

Podsumowanie

Dyrektor KIS potwierdził możliwość skorzystania ze zwolnienia podmiotowego, zgodnie z art. 113 ust. 1 ustawy o VAT. Dla Wnioskodawcy oznacza to, że nie będzie musiał odprowadzać podatku VAT od związanych z projektem kosztów.

Źródło: Interpretacja indywidualna z dnia 17 marca 2023 r., Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej, sygn. 0111-KDIB3-1.4012.43.2023.2.IO