Krajowa Informacja Skarbowa (KIS) wydaje interpretację w sprawie uznawania wydatków związanych z leczeniem, rehabilitacją oraz zaopatrzeniem ortopedycznym pracowników za koszty uzyskania przychodów w rozliczeniach podatkowych. Stanowisko KIS ma istotne znaczenie dla spółek, które mogą skorzystać z tej interpretacji w celu zmniejszenia podatku dochodowego.

Spółka zapewnia rekompensatę kosztów za wypadek przy pracy

Spółka, jako pracodawca, pełni funkcję płatnika podatku dochodowego od osób fizycznych i zajmuje się dokonywaniem wypłat wynagrodzeń i innych świadczeń dla swoich pracowników. Z uwagi na specyfikę prowadzonej działalności, która niesie ryzyko wystąpienia wypadków przy pracy, na Spółce spoczywa wiele obowiązków proceduralno-organizacyjnych. Jednym z tych obowiązków jest zapewnienie rekompensaty kosztów związanych z uszkodzeniem ciała lub rozstrojem zdrowia pracownika, na podstawie przepisów Kodeksu cywilnego.

W roku 2022, jeden z pracowników Spółki uległ ciężkiemu wypadkowi przy pracy. W wyniku wypadku doznał poważnych obrażeń, które wymagały kosztownego leczenia, rehabilitacji, oraz zakupu przedmiotów ortopedycznych. Pracodawca zobowiązał się pokryć te koszty na podstawie umowy zawartej z poszkodowanym pracownikiem. Spółka wystąpiła do KIS z pytaniem czy zwrot kosztów leczenia oraz wypłaty tzw. rent wyrównawczych oraz zadośćuczynienia, będących następstwem wypadków przy pracy, stanowią dla Spółki koszty uzyskania przychodów o charakterze pośrednim.

Stanowisko Dyrektora KIS

Według Spółki, wydatki ponoszone na zwrot kosztów leczenia pracowników, koszty rehabilitacji oraz zaopatrzenia ortopedycznego wynikające z wypadków przy pracy, są pośrednimi kosztami uzyskania przychodów, które stanowią integralną część prowadzonej działalności gospodarczej generującej przychody podlegające opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób prawnych. W związku z powyższym wydatki te powinny zostać zaliczone do kosztów uzyskania przychodów Spółki i potrącone w dacie ich poniesienia. W interpretacji indywidualnej skierowanej do Spółki, Dyrektor KIS stwierdził, że stanowisko Spółki w sprawie zaliczenia wydatków związanych z wypadkiem pracownika do kosztów uzyskania przychodów jest prawidłowe.

Źródło: Interpretacja indywidualna z dnia 17 marca 2023 r., Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej, sygn. 0114-KDIP2-2.4010.318.2022.4.PK