Dyrektor KIS potwierdził, że kwota grantu uzyskana w konkursie o charakterze naukowym, która nie przekracza 2.000 zł, jest zwolniona od podatku dochodowego.

Grant na popularyzację nauki w dziedzinie krystalografii i chemii

Wnioskodawcą jest pracownik badawczo-techniczny zatrudniony na uniwersytecie, który otrzymał grant na popularyzację nauki w dziedzinie krystalografii i chemii. Umowa grantowa opiewa na 120 GBP, które zostały przelane na konto Wnioskodawcy w polskim banku w postaci 138 EUR. Kwota ta została przewalutowana na konto Wnioskodawcy, gdzie ostatecznie wpłynęło 113,37 GBP (611,36 PLN według kursu NBP z dnia wpływu). We wniosku wskazano, że przyznane środki są przeznaczone na pokrycie kosztów realizacji projektu, bez wynagrodzenia dla Wnioskodawcy.

Wobec tego zadano pytanie: Czy i ewentualnie w jaki sposób opisane środki są opodatkowane oraz w jaki sposób winny być wykazane w zeznaniu podatkowym?

Zwolniony od podatku dochodowego

Zdaniem organu, środki otrzymane w ramach grantu powinny zostać uznane za zwolnione od podatku dochodowego, ponieważ finansowanie zostało uzyskane w konkursie o charakterze naukowym, a kwota nie przekracza 2.000 zł.

"Z opisanego we wniosku zdarzenia wynika, że interesujące Pana świadczenie otrzymał Pan jako wygraną w konkursie z dziedziny nauki, a jego jednorazowa wartość nie przekracza kwoty 2000 zł. Biorąc powyższe pod uwagę, na gruncie opisanego wniosku stanu faktyczne stwierdzam, że przedmiotowe świadczenie jest wolne od podatku dochodowego od osób fizycznych - na mocy art. 21 ust. 1 pkt 68 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, albowiem spełnia wskazane w tym przepisie przesłanki uprawniające do zwolnienia od podatku." - wskazał organ.

Podsumowanie

Organ potwierdził, że świadczenie nie podlega opodatkowaniu. W konsekwencji, rzeczone środki nie podlegają wykazaniu w zeznaniu podatkowym.

Źródło: Interpretacja indywidualna z dnia 15 marca 2023 r., Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej, sygn. 0112-KDIL2-1.4011.47.2023.1.TR.