Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej potwierdził, że pracownicy pracujący zdalnie mają prawo do podwyższonych kosztów uzyskania przychodu.

Praca zdalna a koszty uzyskania przychodu

Wniosek o interpretację indywidualną dotyczył obowiązków płatnika z tytułu podwyższonych kosztów pracowniczych dla pracowników świadczących pracę zdalną. Wnioskodawca, będący pracodawcą, zatrudnia pracowników na podstawie umowy o pracę, a wykonywanie obowiązków służbowych odbywa się z wykorzystaniem środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość.

Wnioskodawca zapytał, czy pracownik, świadczący pracę pod adresem zamieszkania, ma prawo do tzw. podwyższonych kosztów pracowniczych określonych w art. 22 ust. 2 pkt 3 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Pytanie dotyczyło pracowników świadczących pracę całkowicie zdalnie oraz wykonujących ten rodzaj pracy w sposób hybrydowy.

Wnioskodawca twierdził, że pracownik, świadczący pracę pod adresem zamieszkania, ma prawo do tzw. podwyższonych kosztów pracowniczych określonych w art. 22 ust. 2 pkt 3 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

KIS potwierdza korzystną dla podatników interpretację przepisów

Organ podatkowy zgodził się ze stanowiskiem wnioskodawcy. Organ podatkowy podkreślił, że wykładnia językowa wskazanego wyżej przepisu nie stanowi, że koszty w podwyższonej wysokości przysługują jedynie pracownikom faktycznie dojeżdżającym do pracy z innej miejscowości. Decydująca jest wyłącznie okoliczność, czy miejsce zamieszkania podatnika jest położone poza miejscowością, w której znajduje się zakład pracy.

Wobec tego, pracownicy "zamiejscowi" wykonujący pracę zdalną na podstawie znowelizowanego Kodeksu pracy zachowują prawo do podwyższonych kosztów ze stosunku pracy.

Źródło:Interpretacja indywidualna z dnia 19 lipca 2023 r., Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej, sygn. 0113-KDIPT2-3.4011.433.2023.2.SJ