Interpretacja Krajowej Informacji Skarbowej (KIS) dotyczy skutków podatkowych związanych z wycofaniem części wkładu ze spółki komandytowej. Organ podatkowy, po długim procesie sądowym, uznał stanowisko wnioskodawcy za prawidłowe, co oznacza, że wycofanie wkładu nie powinno być opodatkowane.

Stan faktyczny:

Wnioskodawca jest wspólnikiem w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Polsce, która ma zostać przekształcona w spółkę komandytową. Wnioskodawca zostanie komandytariuszem w tej spółce. Możliwe jest, że w przyszłości wnioskodawca dokona częściowego wycofania wkładu w spółce komandytowej, co nastąpi w formie pieniężnej. W związku z tym, wnioskodawca zadał pytanie, czy wycofanie wkładu (części wkładu) i zapłata z tego tytułu przez spółkę komandytową kwoty odpowiadającej wartości wycofywanej części wkładu, spowoduje powstanie dochodu (przychodu) podlegającego opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych.

Stanowisko wnioskodawcy:

Wnioskodawca jest zdania, że wycofanie wkładu (części wkładu) i zapłata z tego tytułu przez spółkę komandytową kwoty odpowiadającej wartości wycofywanej części wkładu, nie spowoduje powstania dochodu (przychodu) podlegającego opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych. Czynność ta na moment jej dokonania (wypłaty) będzie neutralna podatkowo.

Stanowisko KIS:

Początkowo, KIS nie zgodził się ze stanowiskiem wnioskodawcy. W interpretacji indywidualnej wydanej 25 maja 2018 r., organ podatkowy uznał stanowisko wnioskodawcy za nieprawidłowe. Jednak po procesie sądowym, który zakończył się prawomocnym wyrokiem Naczelnego Sądu Administracyjnego, KIS zmienił swoje stanowisko. W nowej interpretacji, wydanej po ponownym rozpatrzeniu wniosku, KIS uznał stanowisko wnioskodawcy za prawidłowe.

Uzasadnienie stanowiska organu podatkowego:

KIS, w swojej pierwotnej interpretacji, oparł swoje stanowisko na przepisach prawa podatkowego. Jednak po prawomocnym wyroku sądu, organ podatkowy zmienił swoje stanowisko, uznając argumentację wnioskodawcy za prawidłową. W nowej interpretacji, KIS odstąpił od uzasadnienia prawnego swojej oceny.

Podsumowanie:

Wynikiem interpretacji Krajowej Informacji Skarbowej jest stwierdzenie, że częściowe wycofanie wkładu ze spółki niebędącej osobą prawną i otrzymanie przez wspólnika zapłaty z tego tytułu stanowi zdarzenie neutralne podatkowo na gruncie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Skutki podatkowe takiej wypłaty powinny być analizowane dopiero w momencie wystąpienia wspólnika ze spółki. Wypłaty z tytułu częściowego wycofania wkładu ze spółki będą bowiem - jako wypłaty z tytułu udziału w tej spółce - efektywnie zwiększać przychód wspólnika podlegający opodatkowaniu w takiej sytuacji. Tym samym, należy przyjąć, że zamiarem ustawodawcy było opodatkowanie takich wypłat dopiero w chwili ostatecznego wystąpienia wspólnika ze spółki.

Źródło: Interpretacja indywidualna z dnia 8 lutego 2023 r., Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej, sygn. 0113-KDIPT2-3.4011.231.2018.9.NM