Zgodnie z indywidualną interpretacją Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej (KIS) spółka może pomniejszyć zryczałtowany podatek od wypłaconych zaliczek na dywidendę o kwotę ryczałtu od dochodów spółek na podstawie art. 30a ust. 19 u.p.d.o.f.

Opodatkowanie spółki ryczałtem

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością X została zarejestrowana w Polsce i podlega nieograniczonemu obowiązkowi podatkowemu. Spółka zajmuje się przetwarzaniem i konserwacją mięsa z drobiu. W 2022 roku spółka zdecydowała się na opodatkowanie estońskim CIT. Wspólnikami spółki są dwie osoby fizyczne, z których jedna jest również członkiem zarządu spółki. Spółka wypłaca zaliczki na poczet dywidendy swoim udziałowcom i jako płatnik podatku dochodowego od osób fizycznych oblicza i pobiera zryczałtowany podatek od tych wypłat. Wnioskodawca zwrócił się do organu podatkowego z pytaniem, czy spółka pobierając zryczałtowany podatek dochodowy od wypłaconej wspólnikowi kwoty zaliczki na dywidendę, może pomniejszyć ten podatek o należny ryczałt od dochodów spółek.

Spółka może pomniejszyć zryczałtowany podatek

Według interpretacji KIS, spółka jest uprawniona do pomniejszenia zryczałtowanego podatku od wypłaconych zaliczek na poczet dywidendy o kwotę ryczałtu od dochodów spółek. W przypadku wypłat na rzecz udziałowca zaliczek na poczet dywidendy zryczałtowany podatek dochodowy od tych zaliczek obliczony zgodnie z art. 30a ust. 1 pkt 4 u.p.d.o.f. i pobierany przez spółkę jako płatnika, będzie mógł zostać pomniejszony o część ryczałtu zapłaconego przez spółkę na podstawie art. 30a ust. 19 u.p.d.o.f. Zgodnie z przepisami, zaliczki na dywidendę są uważane za dochód z tytułu podzielonego zysku, który podlega opodatkowaniu zgodnie z rozdziałem 6b ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych.

Źródło: Interpretacja indywidualna z dnia 2 marca 2023 r., Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej, sygn. 0115-KDIT1.4011.70.2023.1.AS