Wnioskodawca, wspólnik spółki jawnej zwrócił się do Krajowej Informacji Skarbowej w celu ustalenia kosztów uzyskania przychodów transakcji sprzedaży nieruchomości wraz z wyposażeniem. KIS potwierdził, że koszty będą stanowić niezamortyzowaną część wartości składników majątkowych.

Podatkowe konsekwencje sprzedaży zorganizowanej części przedsiębiorstwa

Wnioskodawca, będący wspólnikiem spółki jawnej, skierował zapytanie do KIS dotyczące opodatkowania planowanej transakcji sprzedaży zabudowanej nieruchomości wraz z jej wyposażeniem. Spółka planuje sprzedać tę nieruchomość, w której prowadzi działalność oraz wyposażenie znajdujące się w budynku. Kupujący nie przejmie pracowników, zobowiązań i należności od sprzedającego, ale planuje kontynuować działalność prowadzoną dotychczas w budynku. Wartość nieruchomości została zwiększona poprzez modernizację, a sprzedawana część budynku została oddana do użytku w 2016 roku. Istnieje prawdopodobieństwo, że urząd skarbowy może uznać tę transakcję za sprzedaż zorganizowanej części przedsiębiorstwa. Istnieje ryzyko, że sprzedawana nieruchomość z działalnością i wyposażeniem może być traktowana jako zorganizowana część przedsiębiorstwa, co podlegałoby opodatkowaniu VAT. Wnioskodawca również zaznacza, że wartość modernizacji budynku, która przekroczyła 30% wartości początkowej budynku, może mieć wpływ na ocenę transakcji przez urząd skarbowy. Wnioskodawca zadając pytanie do KIS, chciałby się dowiedzieć czy w przypadku uznania przez urząd skarbowy planowanej przez spółkę transakcji za sprzedaż zorganizowanej części przedsiębiorstwa niezamortyzowana część wartości środków trwałych stanowiących przedmiot planowanej transakcji będzie stanowiła koszt uzyskania przychodów. Według wnioskodawcy, przy odpłatnym zbyciu składników majątku, niezależnie od tego, czy jest to zbycie zorganizowanej części przedsiębiorstwa czy pojedynczych składników, koszty uzyskania przychodów ustala się jako pozostałą do zaliczenia wartość początkową danego składnika, która jeszcze nie została uwzględniona w odpisach amortyzacyjnych. Według wnioskodawcy odpisy amortyzacyjne stanowią część tej wartości, która została już odpisana na potrzeby amortyzacji danego składnika majątku w trakcie jego użytkowania w działalności gospodarczej.

KIS interpretuje koszty przy sprzedaży części przedsiębiorstwa

KIS podzielił stanowisko wnioskodawcy. Zgodnie z interpretacją KIS, w przypadku odpłatnego zbycia składników majątkowych w ramach transakcji zorganizowanej części przedsiębiorstwa, koszty uzyskania przychodów ustala się na podstawie wartości początkowej tych składników pomniejszonej o odpisy amortyzacyjne. Oznacza to, że koszty uzyskania przychodów będą stanowiły niezamortyzowaną część wartości początkowej tych składników majątkowych. Według KIS w przypadku sprzedaży poszczególnych środków trwałych, które były wykorzystywane w działalności gospodarczej prowadzonej przez spółkę jawną, wnioskodawca uzyska przychód, który będzie traktowany jako przychód z pozarolniczej działalności gospodarczej zgodnie z ustawą o PIT. Kosztem uzyskania przychodu dla wnioskodawcy będzie niezamortyzowana wartość początkowa sprzedawanych środków trwałych zgodnie z ustawą o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Źródło: Interpretacja indywidualna z dnia 2 marca 2023 r., Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej, sygn. 0115-KDIT1.4011.35.2023.1.MN